Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v malých zásobovaných oblastiach v roku 2010

SPRÁVA

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v malých zásobovaných oblastiach v roku 2010 (108 kB)  

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Správa sa vzťahuje k zásobovaným oblastiam zásobujúcich viac ako 50 a menej ako 5 000 obyvateľov, alebo v ktorých dodávka vody predstavuje 10 - 1 000 m3/deň (tzv. malé zásobované oblasti), za referenčný rok 2010.

Správa pozostáva z tabuľkových častí, v ktorých sú prezentované informácie o:

 • zásobovaných oblastiach a vodných zdrojoch
 • počte zásobovaných oblastí spĺňajúcich požiadavky smernice na kvalitu vody
 • počte zásobovaných oblastí nespĺňajúcich požiadavky smernice na kvalitu vody – v mikrobiologických, chemických a indikačných ukazovateľoch
 • počte zásobovaných oblastí s nedodržanou frekvenciou monitorovania
 • nápravných opatreniach uskutočnených v prípade nevyhovujúcich mikrobiologických a indikačných ukazovateľov
 • počte zásobovaných oblastí, v ktorých boli uskutočnené nápravné opatrenia
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI čl. 4 Zmluvy o Európskej únii a vo vzťahu k smernici Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31.12.2011
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

17.2.2012

SPRACOVATEĽ SPRÁVY
 • Mgr. Eva Kosorínová, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
 • Správa bola spracovaná v spolupráci s Výskumným ústavom vodného hospodárstva.
KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
 • Mgr. Eva Kosorínová, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
 • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • MUDr. Gabriel Šimko, MPH, hlavný hygienik SR Úrad verejného zdravotníctva SR
 • Ing. Dušan Čerešňák, generálny riaditeľ sekcie vôd, Ministerstvo životného prostredia SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Správa bola na EK predložená elektronicky cez Centrálny dátový sklad (CDR) siete EIONET – ReportNet  dňa 17.2.2012(http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/dwd) a následne oficiálnou cestou cez Stále zastúpenie SR pri EÚ.

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook