Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2009 a 2010

SPRÁVA

Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2009 a 2010 - vrátane vyhodnotenia roku 2010 (870 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Situačná správa podáva informácie o:

 • právnom rámci pre odvádzanie a čistenie komunálnych  odpadových vôd,
 • záväzkoch SR voči EÚ podľa smernice Rady 91/271/EHS,
 • koncepčných a strategických materiáloch,
 • sídelnej štruktúre a aglomeráciách Slovenska,
 • vývoji odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd  verejnými kanalizáciami v prevádzke vodárenských spoločností,
 • stave odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd  v aglomeráciách nad 2 000 EO,
 • realizácii významných stavieb stokových sietí a čistiarní  odpadových vôd na Slovensku,
 • aglomeráciách veľkostnej triedy pod 2000 EO,
 • produkcii čistiarenských kalov a nakladanie s nimi.
V prezentovaných výsledkoch nadväzuje na predchádzajúcu Situačnú správu za roky 2009 -2010.
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI Čl. 16 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31.12.2011
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

20.2.2012

28.8.2012 - vrátane hodnotenia roku 2010

SPRACOVATEĽ SPRÁVY
 • Ing. Dagmar Drahovská, a kol., Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
 • Ing. Lýdia Bekerová, Ministerstvo životného prostredia, Bratislava, odborný garant Bratislava

 • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • Ing. Dušan Čerešňák, generálny riaditeľ sekcie vôd, Ministerstvo životného prostredia SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

Správa bola predložená na Európsku komisiu elektronickou cestou dňa 20.2.2012 vystavením do Centrálneho dátového skladu (CDR) siete EIONET – ReportNet http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/uwwt16/ a následne oficiálnou cestou cez Stále zastúpenie SR pri EÚ.

Dňa 28.8.2012 bola na EK predložená doplnená verzia, doplnenie sa týkalo vyhodnotenia roku 2010.

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook