Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2008 – 2010 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

SPRÁVA

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2008 – 2010 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

(508 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Správa sa vzťahuje k zásobovaným oblastiam zásobujúcich viac ako 5 000 obyvateľov za hodnotené obdobie 2008-2010.

Správa pozostáva z tabuľkových častí, v ktorých sú prezentované:

 • všeobecné informácie o členskom štáte EÚ a spôsobe zabezpečenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou
 • spôsoby odberu vzoriek a analytické metódy pre mikrobiologické ukazovatele a kovy
 • zoznam zásobovaných oblastí, v ktorých neboli dodržané požiadavky na monitorovanie kvality vody
 • zoznam zásobovaných oblastí s nevyhovujúcou kvalitou vody a informácie o nevyhovujúcich ukazovateľoch
 • výsledky monitorovania kvality pitnej vody (mikrobiologické ukazovatele, chemické ukazovatele, pesticídy, ostatné indikatívne ukazovatele)
 • informácie o produktovo špecifických ukazovateľoch (Acrylamid, Epichlorohydrin, Vinylchlorid)
 • spôsoby informovania verejnosti o kvalite pitnej vody v zásobovaných oblastiach
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI Čl. 13 smernice Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 29.2.2012
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

16.3.2012

1.8.2013 - oprava údajov za rok 2010

SPRACOVATEĽ SPRÁVY
 • Mgr. Eva Kosorínová, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
 • Mgr. Eva Kosorínová, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

 • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • Gremiálna porada ministra zdravotníctva SR

 • Ing. D. Čerešňák, generálny riaditeľ sekcie vôd, Ministerstvo životného prostredia SR

SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

Správa bola spracovaná v spolupráci s Výskumným ústavom vodného hospodárstva.

Správa bola dňa 16.3.2012 podľa pokynov EK predložená na EK elektronickou cestou prostredníctvom Centrálneho dátového skladu (CDR) služby Reportnet v sieti EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/dwd) vo formáte pdf, xls, a xml.

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook