Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES, aktualizácia k 31. 12. 2010

SPRÁVA

Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES, aktualizácia k 31.12.2010  (506 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Program popisuje a prehodnocuje:

  • právny rámec pre odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v SR,
  • koncepčné a strategické materiálny vzťahujúce sa k problematike čistenia OV,
  • prehľad súčasného stavu v čistení a odvádzaní odpadových vôd v SR
  • tabuľkové údaje aktuálne k roku 2010: počte kanalizačných aglomerácií a produkovanom znečistení (vyjadrenom v počte ekvivalentných obyvateľov), počte a kapacite vyhovujúcich zberných systémov a čistiarní odpadových vôd, množstve využívaných kalov a o výške investičných nákladov požadované na základe rozhodnutia Komisie 93/481/EHS o formátoch prezentácie národných programov tak, ako to predpokladá článok 17 smernice Rady 91/271/EHS.

Program je ďalej v prílohách doplnený o prehľad aglomerácií a k nim príslušných údajov.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Čl. 17 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 30. 6. 2012
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

30. 6. 2012

SPRACOVATEĽ SPRÁVY
  • Ing. Dagmar Drahovská, Výskumný ústav vodného hospodárstva
KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
  • Ing. Lýdia Bekerová, Ministerstvo životného prostredia SR
  • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
  • Ing. Dušan Čerešňák, generálny riaditeľ sekcie vôd, Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
  • elektronicky – prostredníctvom služby ReportNet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/uwwt17) (30. 6. 2012)
  • písomne – prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii (2. 7. 2012)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook