Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Predbežné hodnotenie povodňového rizika v SR

SPRÁVA

Predbežné hodnotenie povodňového rizika SR (88 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Predbežné hodnotenie povodňového rizika sa vykonáva s cieľom určiť oblasti, v ktorých existujú potenciálne významné povodňové riziká alebo možno predpokladať ich pravdepodobný výskyt.

Hodnotenie bolo spracované pre dve správne územia, a to povodie Dunaja a povodie Visly, ktoré sú ďalej rozčlenené na 10 čiastkových povodí (Bodrog, Bodva, Dunaj, Dunajec a Poprad, Hornád, Hron, Ipeľ, Morava, Slaná, Váh).

Hodnotenie zahŕňa:

 • mapy správneho územia povodia so zobrazenými hranicami čiastkových povodí, vrátane topografie a využitia územia;
 • opis povodní, ktoré sa vyskytli v minulosti a mali významné nepriaznivé vplyvy na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť a pri ktorých stále existuje pravdepodobnosť, že sa vyskytnú v budúcnosti, vrátane ich rozsahu a trás postupu a posúdenie nepriaznivých vplyvov, ktoré spôsobili;
 • opis významných povodní, ktoré sa vyskytli v minulosti, ak možno predpokladať výrazne nepriaznivé následky podobných udalostí v budúcnosti;
 • posúdenie potenciálnych nepriaznivých následkov budúcich povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť, účinnosť existujúcej umelo vytvorenej protipovodňovej infraštruktúry, poloha obývaných území, oblastí hospodárskej činnosti a dlhodobého vývoja vrátane vplyvu klimatických zmien na výskyt povodní.

Predmetom hodnotenie je situácia do roku 2010 príp. 2011.

Správa pre potreby Európskej komisie (EK) bola spracovaná do formátu XML. Jej súčasťou sú aj GIS vrstvy a metaúdaje.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI Čl. 4, 5, 15 (1)  smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 22. 3. 2012
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

1. 8. 2012

8. 7. 2016 - aktualizácia

SPRACOVATEĽ SPRÁVY
 • Ing. Martin Bačík, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Kolektív riešiteľov za:

 • Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica
 • Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
 • Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
 • Slovenskú akadémiu vied, Bratislava
 • Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava
KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
 • Ing. Renáta Grófová, SAŽP, Banská Bystrica
 • Ing. Monika Supeková, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • Ing. Dušan Čerešňák, generálny riaditeľ Sekcie vôd, Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

Správa bola predložená na EK

 • elektronicky – prostredníctvom služby ReportNet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/floods) (1.8.2012)
 • písomne – prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii (7. 8. 2012)

Na EK bola Správa predložená v požadovanej elektronickej verzii pozostávajúcej z xml súborov, GIS súborov a metaúdajov, s odkazmi na príslušné materiály a metodiky.

V textovej podobe je Správa verejnosti prístupná na stránke Ministerstva životného prostredia SR (http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/).

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook