Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa o stave implementácie smernice Rady 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v Slovenskej republike, 2012

SPRÁVA

Správa o stave implementácie smernice Rady 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v Slovenskej republike, 2012 (2315 kB)

Mapové prílohy (60 MB) sú z kapacitných dôvodov prístupné len na:

http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/nid/envuhlxzg/SK_NiD_Sprava_2012_Mapove_prilohy_SK.pdf/manage_document

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Predmetom správy je hodnotenie stavu implementácie smernice Rady 91/676/EHS v SR v rokoch 2008 - 2011. Správa popisuje nasledovné témy:

 • Hodnotenie kvality podzemnej vody
 • Hodnotenie kvality povrchovej vody
 • Emisie dusíka do životného prostredia
 • Vymedzenie a revízia zraniteľných oblastí
 • Vývoj, podpora a implementácia Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe
 • Najdôležitejšie opatrenia uplatňované v Programe hospodárenia
 • Hodnotenie implementácie a dopadov opatrení Programu hospodárenia
 • Prognóza budúceho vývoja kvality vodných útvarov

Správa pozostáva z textovej časti, z údajov vo formáte xls a z GIS vrstiev. 

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
 • čl. 10 a príloha V smernice Rady č. 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pre znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 31. 10. 2012
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

15. 11. 2012

SPRACOVATEĽ SPRÁVY
 • RNDr. Ivana Ondrejková, PhD., Výskumný ústav vodného hospodárstva
 • RNDr. Andrea Májovská, Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Ing. Zuzana Gergeľová, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Ing. Lea Mrafková, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav
 • RNDr. Zuzana Paľušová, Slovenský hydrometeorologický ústav
 • RNDr. Andrea Ľuptáková, Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Ing. Radoslav Bujnovský, CSc., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôd
 • RNDr. Vladimír Píš, PhD., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôd
 • Ing. Štefan Gáborík, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
 • Ing. Monika Supeková, Výskumný ústav vodného hospodárstva
 • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia
 • Ing. Emília Kuníková, Výskumný ústav vodného hospodárstva
KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
 • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • Ing. Martin Barbarič, generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 • Ing. Dušan Čerešňák, generálny riaditeľ sekcie vôd, Ministerstvo životného prostredia SR

SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • elektronicky – prostredníctvom služby ReportNet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/nid) (15. 11. 2012)
 • písomne – prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii (16. 11. 2012)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook