Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa popisujúca pokrok dosiahnutý pri realizácii plánovaných programov opatrení

SPRÁVA

Správa popisujúca pokrok dosiahnutý pri realizácii plánovaných programov opatrení

(42 kB)

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Správa je priebežnou správou, ktorá popisuje pokrok dosiahnutý pri realizácii plánovaných programov opatrení, ktoré sú záväznou súčasťou plánov manažmentu povodí spracovaných pre správne územia povodí  Dunaj a Visly pre plánovacie obdobie 2010 – 2015. Účelom programov opatrení je dosiahnutie environmentálnych cieľov stanovených rámcovou smernicou o vode (2000/60/ES, RSV).

Priebežná správa poskytuje informácie o tom, ktoré opatrenia boli od prijatia programu opatrení vykonané (ako, kedy a kým) a čo bolo dosiaľ vykonané v rámci implementácie RSV s cieľom zlepšiť stav vodných útvarov.

Správa je zameraná na priebežné hodnotenie realizácie:

 • základných opatrení podľa čl. 11 (3a) RSV,
 • základných opatrení podľa čl. 11 (3b) RSV,
 • doplnkových opatrení podľa čl. 11 (4) RSV,
 • dodatočných opatrení podľa čl. 11 (5) RSV.

Opatrenia sú vyhodnocované prostredníctvom kvantitatívnych indikátorov nastavených pre kľúčové typy opatrení.

Správa obsahuje aj stručné zhrnutie priebehu implementácie programu opatrení a spôsob financovania jeho realizácie.

Správa bola predložená Európskej komisii vo formáte XML. Širšia verzia správy, ako aj informácie o implementácie RSV v SR sú priebežne sprístupňované na http://www.vuvh.sk/rsv2/.

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
 • čl. 15 (3) smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúcej rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (tzv. rámcová smernica o vode, RSV)
TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 22. 12. 2012
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

21. 12. 2012

SPRACOVATEĽ SPRÁVY
 • Ing. Emília Kuníkova, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU
 • Ing. Ľudmila Strelková, Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava

 • Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • Ing. Dušan Čerešňák, generálny riaditeľ Sekcie vôd, MŽP SR

SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU
 • elektronicky – prostredníctvom služby ReportNet, do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/wfdart153) (21. 12. 2012)
 • písomne – prostredníctvom Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii (4. 1. 2013)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook