Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

ProEnviro 2005

I. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou.


Termín uzávierky: 31. október 2005
Usporiadateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania
Odborný garant: RNDr. Jozef Dupej, CSc. – námestník generálneho riaditeľa SAŽP 

Poslanie súťaže:

Hlavným cieľom súťaže je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Zvýšiť záujem žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjať spoluprácu a aktívnu účasť na riešení problémov komunity a regiónu. Projekty by mali obsahovať environmentálny a výchovný aspekt.

Organizácia súťaže a jej priebeh:

Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy zložené zo žiakov a pedagógov, prípadne nepedagogických pracovníkov škôl. Vyplnený prihláškový formulár je potrebné poslať priamo na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia najneskôr do 31. októbra 2005. Prihlásené môžu byť len projekty a aktivity škôl, ktoré ešte neboli realizované a ocenené v iných podobných súťažiach.


Súťažné kategórie:

1. Materské školy
2. Základné školy
3. Stredné školy


Podmienky súťaže:

Obsahové zameranie: projekty sa budú posudzovať z odborného a výchovného hľadiska. Dôraz sa bude klásť na environmentálne a výchovné dopady, ďalej na efektívnosť projektu, na rozvoj spolupráce (s miestnymi samosprávami, MVO, komunitou), na trvalú udržateľnosť a perspektívy projektu do budúcnosti.

Zloženie pracovných kolektívov: riešiteľské tímy by mali pozostávať najmenej z 2 pedagógov a 5 žiakov, výhodou je účasť nepedagogických pracovníkov, rodičov alebo miestnych autorít.

Priebeh projektov: ProEnviro je súťaž o najlepší návrh environmentálneho projektu, ktorý ešte nebol realizovaný a ocenený v iných podobných súťažiach. Prihlasované projekty by mali byť naplánované na školský rok 2005/2006.

Čerpanie finančnej odmeny: finančný grant vo výške 50 000 slovenských korún sa udelí 3 školám výlučne na podporu a realizáciu navrhnutých environmentálnych projektov v škole prípadne v jej blízkom okolí. Finančnú správu o jej čerpaní musí škola predložiť na Slovenskú agentúru životného prostredia – Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania najneskôr do 1 roka od udelenia finančného grantu. SAŽP si zároveň vyhradzuje právo kontroly čerpania udelených finančných zdrojov počas roka, ako aj informácií uvedených vo finančnej správe.

Zaslané projekty musia spĺňať požadované podmienky.
Súťažné projekty bez riadne vyplnených údajov alebo doručené po termíne uzávierky nebudú do súťaže zaradené!
Vyhradzujeme si právo kontroly informácií deklarovaných v prihláškovom formulári.


Ceny

Po uzavretí súťaže bude na základe odborného posudku v každej súťažnej kategórii vybraná jedna škola, ktorá získa finančnú podporu vo výške 50 000 slovenských korún. Spolu to predstavuje 150 000 slovenských korún, ktoré budú rozdelené medzi 3 školy. V každej súťažnej kategórii ďalej 3 kolektívy (spolu 9 kolektívov) umiestnené na prvých miestach získajú vecné užitočné ceny.

Zapojené školy

K 31. októbru 2005 sa v 3 súťažných kategóriách prihlásili nasledovné školy so svojimi projektmi:

Materské školy
Základné školy
Stredné školy

Termín hodnotenia zaslaných projektov

Hodnotenie projektov prebiehalo v týždni od 14. novembra 2005 v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) za účasti odborných pracovníkov Oddelenia environmentálnej výchovy a Stredísk environmentálnej výchovy SAŽP.

Fotky z hodnotenia

Výsledky súťaže

PROTOKOL - o vyhodnotení I. ročníka súťaže o najlepší environmentálny projekt - Materské školy - PDF (81 Kb)
PROTOKOL
- o vyhodnotení I. ročníka súťaže o najlepší environmentálny projekt - Základné školy - PDF (81 Kb)
PROTOKOL
- o vyhodnotení I. ročníka súťaže o najlepší environmentálny projekt - Stredné školy- PDF (79 Kb)

Víťazné projekty

Materská škola - PDF (890 Kb)
Základná škola - PDF (158 Kb)
Stredná škola - PDF (87 Kb)

Slávnostné odovzdávanie ocenení

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 7. decembra 2005 o 10.00 hodine v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici. Okrem Materskej školy zo Starej Ľubovne sa na ňom zúčastnili všetky ocenené školy. Symbolickú poukážku na 50 000 slovenských korún, diplomy, knižný Atlas krajiny, sady hodnotných knižiek a pomôcok vo vyučovaní zástupcom škôl odovzdali námestník generálneho riaditeľa SAŽP a zároveň odborný garant súťaže RNDr. Jozef Dupej, zástupkyňa riaditeľky Centra environmentálnej výchovy a propagácie SAŽP Ing. Dagmar Rajčanová a predseda odbornej poroty, ktorá posudzovala prihlásené projekty RNDr. Ľuboš Čillag.

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov sa zišli kolektívy zložené zo žiakov, študentov, učiteľov aj rodičov. A práve toto zloženie poukázalo na hlavnú myšlienku súťaže, na to že príroda a naše životné prostredie patrí všetkým, malým aj veľkým, žiakom aj učiteľom. Na to, že jednotlivec možno nedokáže zázraky, ale rôznorodá skupina zapálených ľudí áno. Veríme, že práve ocenené kolektívy budú toho dôkazom a že takto o rok, v budúcom ročníku súťaže, budeme môcť predstaviť výsledky ich úspešných projektov.

Fotky zo slávnostného odovzdávania cien ProEnviro 2005

Vyhodnotenie a slávnostné ukončenie projektov

Materská škola Bitúnkova, Nové Zámky - Projekt Jazierko - videozáznam (wmv - 6 440 kB)

Základná škola, Župkov - Záchrana lesných studničiek - fotogaléria

Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice - Krídla nad mestom - krátka ukážka filmu


Víťazi napísali

 

Zo života detí v našej materskej škole
Zapálené ohníky v srdciach detí
Krídla nad mestom - vzrušujúci a zábavný let za poznamín

 

Koordinátorka súťaže: Jana Šimonovičová
foto:
Stanislav Hupian


Bližšie informácie:

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentálnej výchovy a propagácie
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

telefón / fax: +421 048 471 37 43
e-mail: simonovicova@sazp.sk, cillag@sazp.sk, ev@sazp.sk

<<< späť
Facebook