Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

ProEnviro 2006

II. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou.

Termín uzávierky: 20. október 2006
Usporiadateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), Centrum environmentálnej
výchovy a propagácie
Odborný garant: RNDr. Jozef Dupej, CSc.

Poslanie súťaže:

Hlavným cieľom súťaže je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Zvýšiť záujem žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjať spoluprácu, aktívnu účasť na riešení problémov komunity a regiónu a podporovať ich trvalo udržateľný rozvoj. Projekty by mali obsahovať environmentálny a výchovný aspekt.

Organizácia súťaže a jej priebeh:

Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy zložené zo žiakov a pedagógov, prípadne nepedagogických pracovníkov škôl. Vyplnený prihláškový formulár spolu s povinnými prílohami projektu je potrebné poslať poštou alebo elektronickou formou priamo na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia najneskôr do 20. októbra 2006. Prihlásené môžu byť len projekty a aktivity škôl, ktoré ešte neboli realizované a ocenené v iných podobných súťažiach.

Súťažné kategórie:

     1. Materské školy
     2. Základné školy 
     3. Stredné školy
 

Podmienky súťaže:

Obsahové zameranie: projekty sa budú posudzovať z odborného a výchovného hľadiska. Dôraz sa bude klásť na environmentálne a výchovné výstupy, ďalej na efektívnosť projektu, na rozvoj spolupráce (s miestnymi samosprávami, MVO, komunitou), na trvalú udržateľnosť, perspektívy projektu do budúcnosti a originálnosť pri riešení problematiky projektu.

Formálna stránka projektov: dôležitú úlohu pri posudzovaní bude zohrávať aj formálne spracovanie a logický rámec projektov. Zaslané projekty musia spĺňať požadované podmienky. Súťažné projekty bez riadne vyplnených údajov alebo doručené po termíne uzávierky nebudú do súťaže zaradené! SAŽP si vyhradzuje právo kontroly informácií deklarovaných v prihláškovom formulári.

Zloženie pracovných kolektívov: riešiteľské tímy by mali pozostávať najmenej z 2 pedagógov a 5 žiakov, výhodou je účasť nepedagogických pracovníkov, rodičov alebo miestnych autorít.

Priebeh projektov: ProEnviro je súťaž o najlepší návrh environmentálneho projektu, ktorý ešte nebol realizovaný a ocenený v iných podobných súťažiach. Prihlasované projekty by mali byť naplánované na školský rok 2006/2007.

Čerpanie finančnej odmeny: finančný grant vo výške 50 000 slovenských korún sa udelí 3 školám výlučne na podporu a realizáciu navrhnutých environmentálnych projektov v škole prípadne v jej blízkom okolí. Finančnú správu o jej čerpaní musí škola predložiť na Slovenskú agentúru životného prostredia – Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania najneskôr do 1 roka od udelenia finančného grantu. SAŽP si zároveň vyhradzuje právo kontroly čerpania udelených finančných zdrojov počas roka, ako aj informácií uvedených vo finančnej správe.


Ceny:

Po uzavretí súťaže bude na základe odborného posudku v každej súťažnej kategórii vybraná jedna škola, ktorá získa finančnú podporu vo výške 50 000 slovenských korún. Spolu to predstavuje 150 000 slovenských korún, ktoré budú rozdelené medzi 3 školy. V každej súťažnej kategórii ďalej 3 kolektívy (spolu 9 kolektívov) umiestnené na prvých miestach získajú vecné užitočné ceny.

Zapojené školy

K 20. októbru 2006 sa do súťaže zapojilo spolu 192 kolektívov z nasledujúcich škôl:

Materské školy (77)
Základné školy (84)
Stredné školy (31)
 

Termín hodnotenia

Hodnotenie projektov prebiehalo 26.10.2006 (stredné a základné školy) a 27.10.2006 (materské školy) za účasti odborných pracovníkov Odboru environmentálnej výchovy v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici.
 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení

Slávnostné vyhlásenie umiestnenia škôl v jednotlivých kategóriách a odovzdávanie cien sa uskutoční v stredu   29. novembra 2006 o 10.00 hodine vo Velkej zasadačkovej miestnosti v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici, Tajovského 28 (zastávka na Tajovského ulici, nad kruhovým objazdom).
 

Ocenené školy

V jednotlivých kategóriách sa na prvých troch miestach umiestnili nasledovné školy. Finančnú podporu vo výške 50.000 slovenských korún na realizáciu svojich navrhovaných projektov získavajú 3 školy, umiestnené na prvých miestach v každej súťažnej kategórii:
 
     Materské školy
  1. MŠ, Čs.brigády 2, Liptovský Mikuláš 
  2. MŠ, SNP 3, Topoľčianky
  3. MŠ, Na Dujave 320, Pečovská Nová Ves
     Základné školy
  1. ZŠ, Školská 897, Mojmírovce
  2. ZŠ, Mierová 134, Svit
  3. ZŠ, Záhradná 2, Brezno
     Stredné školy
  1. Združená stredná škola chemická, Rastislavova 332, Nováky
  2. Spojená škola s organizačnými zložkami, SPŠ a OA, Stojan 1, Spišská Nová Ves
  3. Gymnázium Andreja Sládkoviča, M.R.Štefánika 8, Krupina
PROTOKOLY o vyhodnotení II. ročníka súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou:

 
Školám, ktoré sa neumiestnili na prvých troch miestach napriek tomu blahoželáme k úsiliu, ktoré vynaložili. Ako poďakovanie za účasť a vyslovenie uznania školským kolektívom im bolo poštou zaslané čestné uznanie.
 

Víťazné projekty

    Príbeh vody - MŠ, Liptovský Mikuláš
    Environmentálna výchova v bábkovom divadle - ZŠ, Mojmírovce
 

Vyhodnotenie projektov

 
 
 
koordinátorka súťaže: Jana Šimonovičová
foto: Michal Jurkovec


Kontaktná adresa:

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentálnej výchovy a propagácie
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

telefón / fax: +421 048 4374 175
e-mail: simonovicova@sazp.sk
           ev@sazp.sk


 

<<< späť
Facebook