Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

ProEnviro 2007


III. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou.

Termín uzávierky: 30. november 2007
Usporiadateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), Centrum programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy (CPEP)
Odborný garant: RNDr. Ľuboš Čillag

Poslanie súťaže:

Hlavným cieľom súťaže je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Zvýšiť záujem žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjať spoluprácu, aktívnu účasť na riešení problémov komunity a regiónu a podporovať ich trvalo udržateľný rozvoj. Projekty by mali obsahovať environmentálny a výchovný aspekt.

Organizácia súťaže a jej priebeh:

Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy zložené zo žiakov a pedagógov, prípadne nepedagogických pracovníkov škôl. Vyplnený prihláškový formulár spolu s povinnými prílohami projektu je potrebné poslať poštou alebo elektronickou formou priamo na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia najneskôr do 30. novembra 2007. Prihlásené môžu byť len projekty a aktivity škôl, ktoré ešte neboli realizované a ocenené v iných podobných súťažiach.

Súťažné kategórie:

1.  Materské školy
2.  Základné školy 
3.  Stredné školy 

Podmienky súťaže:

Obsahové zameranie: projekty sa budú posudzovať z odborného a výchovného hľadiska. Dôraz sa bude klásť na environmentálne a výchovné výstupy, ďalej na efektívnosť projektu, na rozvoj spolupráce (s komunitou, samosprávami, mimovládnymi organizáciami a pod.), trvalú udržateľnosť, perspektívu projektu do budúcnosti a originálnosť pri riešení problematiky.

Formálna stránka projektov: dôležitú úlohu pri posudzovaní bude zohrávať aj formálne spracovanie a logický rámec projektov. Zaslané projekty musia spĺňať požadované podmienky. Súťažné projekty bez riadne vyplnených údajov alebo doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže! SAŽP si vyhradzuje právo kontroly informácií deklarovaných v prihláškovom formulári.

Zloženie pracovných kolektívov: riešiteľské tímy by mali pozostávať najmenej z 2 pedagógov a 5 žiakov, výhodou je účasť nepedagogických pracovníkov, rodičov alebo miestnych autorít.

Priebeh projektov: ProEnviro je súťaž o najlepší návrh environmentálneho projektu, ktorý ešte nebol realizovaný a ocenený v iných podobných súťažiach. Prihlasované projekty musia obsahovať aktivity naplánované na školský rok 2007/2008.

Čerpanie finančnej odmeny: finančný grant vo výške 50 000 slovenských korún sa udelí 3 školám výlučne na podporu a realizáciu navrhnutých environmentálnych projektov v škole prípadne v jej blízkom okolí. Finančnú správu o jej čerpaní musí škola predložiť na Slovenskú agentúru životného prostredia – Centrum programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy najneskôr do 1 roka od udelenia finančného grantu. SAŽP si zároveň vyhradzuje právo kontroly čerpania udelených finančných zdrojov počas roka, ako aj informácií uvedených vo finančnej správe.


Ceny:

Po uzavretí súťaže bude na základe odborného posudku v každej súťažnej kategórii vybraná jedna škola, ktorá získa finančnú podporu vo výške 50 000 slovenských korún. Spolu to predstavuje 150 000 slovenských korún, ktoré budú rozdelené medzi 3 školy. V každej súťažnej kategórii 3 kolektívy (spolu 9 kolektívov) umiestnené na prvých miestach získajú vecné užitočné ceny.

 

Zapojené školy

K 30. novembru 2007 sa do súťaže zapojilo spolu 106 kolektívov z nasledujúcich škôl:

Materské školy (37)
Základné školy (57)
Stredné školy (12)

 

Termín hodnotenia

Hodnotenie projektov sa uskutočnilo 17. 12. 2007 za účasti odborných pracovníkov Odboru environmentálnej výchovy v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici.
 

Vyhlásenie výsledkov

V jednotlivých kategóriách sa na prvých troch miestach umiestnili nasledovné školy. Finančnú podporu vo výške 50.000 slovenských korún na realizáciu svojich navrhovaných projektov získavajú 3 školy, umiestnené na prvých miestach v každej súťažnej kategórii. Všetky školy získavajú hodnotné knižné publikácie:
 
     Materské školy
  1. MŠ, Slobody 522, Lúčky
  2. MŠ, Jašíkova 463, Turzovka - Šárky 
  3. MŠ, Ipeľská 10, Košice
     Základné školy
  1. ZŠ, Telgárt 68
  2. ZŠ, Komenského 6, Sobrance
  3. ŠZŠ, Topoľová 1, Šurany
     Stredné školy
  1. Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov
  2. SOU stavebné, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky
  3. Združená stredná škola, Masarykova 24, Prešov
 
PROTOKOL o vyhodnotení III. ročníka súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou - pdf
 
Školám, ktoré sa neumiestnili na prvých troch miestach, bude v priebehu februára zaslané čestné uznanie, ako poďakovanie za vynaložené úsilie.
 

Víťazné projekty

 
Škôlka v škôlke - Materská škola, Lúčky
Školský náučný chodník Telgárt - Základná škola, Telgárt
Putovanie Envirokrajinou - Spojená škola, Bardejov
 
 

Fotky z odovzdávania cien

fotogaléria
 

Dokumenty 

Čestné uznanie
Poďakovanie školám
Tlačová správa
Články o víťazných projektoch


Kontaktná adresa:

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy (CPEP)
„ProEnviro“
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

telefón / fax: +421 048 4374 175
e-mail: jana.simonovicova@sazp.sk
 
          katarina.koskova@sazp.sk
oev@sazp.sk

 

 

<<< späť
Facebook