Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

ProEnviro 2008/2009

IV. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou.

Termín uzávierky: 29. máj 2009
Usporiadateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), Centrum programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy (CPEP)
Odborný garant: RNDr. Ľuboš Čillag


Poslanie súťaže:

Hlavným cieľom súťaže je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Zvýšiť záujem žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjať spoluprácu, aktívnu účasť na riešení problémov komunity a regiónu a podporovať ich trvalo udržateľný rozvoj. Projekty by mali obsahovať environmentálny a výchovný aspekt.

Organizácia súťaže a jej priebeh:

Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy zložené zo žiakov a pedagógov, prípadne nepedagogických pracovníkov škôl. Vyplnený prihláškový formulár spolu s povinnými prílohami projektu je potrebné poslať poštou alebo elektronickou formou priamo na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia najneskôr do 29. mája 2009. Prihlásené môžu byť len projekty a aktivity škôl, ktoré ešte neboli realizované a ocenené v iných podobných súťažiach.

Súťažné kategórie:

1.  Materské školy
2.  Základné školy 
3.  Stredné školy
 

Podmienky súťaže:

Obsahové zameranie: projekty sa budú posudzovať z odborného a výchovného hľadiska. Dôraz sa bude klásť na environmentálne a výchovné výstupy, ďalej na efektívnosť projektu, na rozvoj spolupráce (s komunitou, samosprávami, mimovládnymi organizáciami a pod.), trvalú udržateľnosť, perspektívu projektu do budúcnosti a originálnosť pri riešení problematiky.

Formálna stránka projektov: dôležitú úlohu pri posudzovaní bude zohrávať aj formálne spracovanie a logický rámec projektov. Zaslané projekty musia spĺňať požadované podmienky. Súťažné projekty bez riadne vyplnených údajov alebo doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže! SAŽP si vyhradzuje právo kontroly informácií deklarovaných v prihláškovom formulári.

Zloženie pracovných kolektívov: riešiteľské tímy by mali pozostávať najmenej z 2 pedagógov a 5 žiakov, výhodou je účasť nepedagogických pracovníkov, rodičov alebo miestnych autorít.

Priebeh projektov: ProEnviro je súťaž o najlepší návrh environmentálneho projektu, ktorý ešte nebol realizovaný a ocenený v iných podobných súťažiach. Prihlasované projekty musia obsahovať aktivity naplánované na kalendárny rok (jún – október) 2009.

Čerpanie finančnej odmeny: finančný grant vo výške 1 000 eur sa udelí 3 školám výlučne na podporu a realizáciu navrhnutých environmentálnych projektov v škole prípadne v jej blízkom okolí. Finančnú správu o jej čerpaní musí škola predložiť na Slovenskú agentúru životného prostredia – Centrum programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy najneskôr do konca októbra 2009 od udelenia finančného grantu. SAŽP si zároveň vyhradzuje právo kontroly čerpania udelených finančných zdrojov počas roka, ako aj informácií uvedených vo finančnej správe.

Ceny:

Po uzavretí súťaže bude na základe odborného posudku v každej súťažnej kategórii vybraná jedna škola, ktorá získa finančnú podporu vo výške 1 000 eur. Spolu to predstavuje 3 000 eur, ktoré budú rozdelené medzi 3 školy. V každej súťažnej kategórii 3 kolektívy (spolu 9 kolektívov) umiestnené na prvých miestach získajú vecné užitočné ceny.

Zapojené školy

K 29. máju 2009 sa do súťaže zapojili tieto materské, základné a stredné školy:

zoznam zapojených škôl (pdf)

Termín hodnotenia

Hodnotenie projektov sa uskutočnilo 5. 6. 2009 za účasti odborných pracovníkov Centra programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici.

Vyhlásenie výsledkov

V jednotlivých kategóriách sa na prvých troch miestach umiestnili nasledovné školy. Finančnú podporu vo výške 1 000 eur na realizáciu svojich navrhovaných projektov získavajú 3 školy, umiestnené na prvých miestach v každej súťažnej kategórii. Všetky školy získavajú hodnotné knižné publikácie:
 
     Materské školy
  1. MŠ, Vranovská 601, Liptovský Mikuláš
  2. MŠ, Jašíkova 463, Turzovka - Šárky 
  3. MŠ, Partizánska 273/19, Lučenec
     Základné školy
  1. ZŠ, Školská 1575, Hriňová 
  2. ŠZŠ, Štúrova 60, Polomka
  3. ŠZŠ, Záhradná 2, Brezno
     Stredné školy
  1. Súkromná SUŠ filmová, Palackého 14, Košice
  2. SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov
  3. Spojená škola, Hattalova 471, Nižná
Školám, ktoré sa neumiestnili na prvých troch miestach, bude poštou zaslané čestné uznanie, ako poďakovanie za vynaložené úsilie.

Víťazné projekty

 Nie je nám to jedno - Materská škola, Liptovský Mikuláš
Oáza oddychu, vzdelávania a environmentálnej výchovy- Základná škola, Hriňová
Videoherbár- Súkromná SUŠ filmová, Košice

Fotky z odovzdávania cien

fotogaléria

Dokumenty:

Protokol o vyhodnotení IV. ročníka súťaže
Tlačová správa
Prihláškový formulár


Kontaktné adresy:

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy (CPEP)
„ProEnviro“
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

Telefón: +421 048 4374 178                             e-mail:  andrej.svec@sazp.sk
      Fax: +421 048 4374 175                                          jana.simonovicova@sazp.sk

<<< späť
Facebook