Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon
                                              

ProEnviro 2009/2010

 

V. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou

Termín uzávierky: 12.3.2010

Usporiadateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), Centrum programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy (CPEP)

Odborný garant: RNDr. Ľuboš Čillag

 

Poslanie súťaže:

Hlavným cieľom súťaže je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Zvýšiť záujem žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjať spoluprácu, aktívnu účasť na riešení problémov komunity a regiónu a podporovať ich trvalo udržateľný rozvoj. Projekty by mali obsahovať environmentálny a výchovný aspekt. 

Téma V. ročníka:   Znižovanie ekologickej stopy školy

Prvýkrát v tejto projektovej súťaži sme vyšpecifikovali oblasť, v ktorej by školy mali predkladať svoje projektové zámery. Táto oblasť je úzko prepojená s novým vzdelávacím programom Ekologická stopa, ktorý SAŽP odštartovala práve v tomto školskom roku. Ekologická stopa je metóda merajúca vplyv ľudských aktivít na planétu Zem. Tento vplyv vyjadruje prostredníctvom plochy zemského povrchu, na ktorú si nárokujeme svojimi každodennými aktivitami a konzumným životným štýlom. Zároveň zisťuje, či sú naše nároky férové voči ostatným obyvateľom Zeme a v súlade s jej biologickou kapacitou.
Svoju ekologickú stopu môžu školy znižovať v 8 hlavných kategóriách spotreby:

1. Elektrina

2. Kúrenie

3. Voda

4. Stravovanie

5. Odpad

6. Doprava

7. Budovy a pozemky

8. Nákup a vybavenie

 

Bližšie informácie na www.ekostopa.sk alebo v Pracovných listoch pre školy Ekologická stopa, ktoré je možné bezplatne objednať na nižšie uvedených kontaktoch.

 

Organizácia súťaže a jej priebeh:

Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy zložené zo žiakov a pedagógov, prípadne nepedagogických pracovníkov škôl. Vyplnený prihláškový formulár spolu s povinnými prílohami projektu je potrebné poslať poštou alebo elektronickou formou priamo na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia najneskôr 12. 3. 2010. Prihlásené môžu byť len projekty a aktivity škôl, ktoré ešte neboli realizované a ocenené v iných podobných súťažiach.

Súťažné kategórie:

1. Materské školy

2. Základné školy 

3. Stredné školy 

 

Podmienky súťaže:

Obsahové zameranie: Projekt má byť zameraný na znižovanie ekologickej stopy školy v jednej alebo viacerých vyššie uvedených kategóriách spotreby. Aktuálnu ekologickú stopu si škola vypočíta po zaregistrovaní sa do školského programu na stránke www.ekostopa.sk.

Formálna stránka projektov: Dôležitú úlohu pri posudzovaní bude zohrávať aj formálne spracovanie a logický rámec projektov. Zaslané projekty musia spĺňať požadované podmienky. Súťažné projekty bez riadne vyplnených údajov alebo doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže! SAŽP si vyhradzuje právo kontroly informácií deklarovaných v prihláškovom formulári. Jedna škola môže predložiť maximálne 3 projekty. 

Zloženie pracovných kolektívov: Riešiteľské tímy by mali pozostávať najmenej z 2 pedagógov a 5 žiakov, výhodou je účasť nepedagogických pracovníkov, rodičov alebo miestnych autorít.

Časový rámec projektov: ProEnviro je súťaž o najlepší návrh environmentálneho projektu, ktorý ešte nebol realizovaný a ocenený v iných podobných súťažiach. Prihlasované projekty musia obsahovať aktivity naplánované na kalendárny rok (apríl – október) 2010.

Kritériá hodnotenia projektov: Odborná porota bude prihlásené projekty posudzovať podľa nasledujúcich kritérií hodnotenia: zameranie aktivít na znižovanie ekologickej stopy; rôznorodé zloženie pracovného tímu a spolupráca; udržateľnosť a perspektíva projektu; originalita projektu; formálna stránka, logický a časový rámec projektu.

Čerpanie finančnej odmeny: Finančný grant vo výške 1 000 eur sa udelí 3 školám výlučne na podporu a realizáciu navrhnutých environmentálnych projektov v škole, prípadne v jej blízkom okolí. Finančnú správu o jej čerpaní musí škola predložiť na Slovenskú agentúru životného prostredia – Centrum programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy najneskôr do konca októbra 2010 od udelenia finančného grantu. SAŽP si zároveň vyhradzuje právo kontroly čerpania udelených finančných zdrojov počas roka, ako aj informácií uvedených vo finančnej správe.

Ceny:
Po uzavretí súťaže bude na základe odborného posudku v každej súťažnej kategórii vybraná jedna škola, ktorá získa finančnú podporu vo výške 1 000 eur. Spolu to predstavuje 3 000 eur, ktoré budú rozdelené medzi 3 školy. V každej súťažnej kategórii 3 kolektívy (spolu 9 kolektívov) umiestnené na prvých miestach získajú vecné užitočné ceny.

 

Propozície

 

Vyhodnotenie V. ročníka súťaže

Do súťaže sa v tomto ročníku prihlásilo spolu 25 školských kolektívov.

Zoznam zapojených škôl

Hodnotenie projektov sa uskutočnilo 25. 3. 2010 za účasti odborných pracovníkov Centra environmentálnej výchovy a vzdelávania v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici.

Vyhlásenie výsledkov 

V jednotlivých kategóriách sa na prvých troch miestach umiestnili nasledovné školy. Finančnú podporu vo výške 1 000 eur na realizáciu svojich navrhovaných projektov získavajú 3 školy, umiestnené na prvých miestach v každej súťažnej kategórii. Všetky školy získavajú hodnotné knižné publikácie:

 

materské školy

 

1.    Starým veciam nová šanca

Materská škola Turzovka-Šárky

Jašíkova 463

023 54 Turzovka  

 

2.   Kvapkou k modrej planéte

Materská škola Košice

Dénešova 53

040 01Košice

 

 3.    S odpadom do správneho koša

Materská škola Vláčik Nové Zámky

Ďorocká 4

940 72 Nové Zámky

 

Základné školy

 

1.    Škola musí žiť. Žijeme aj na úkor druhých?

Základná škola Vyhne

Vyhne č. 111

966 02 Vyhne

 

2.   "Triedim, triediš, triedime -školu si čistíme" alebo "Separuj správne!"

ZŠ s MŠ Udiča

Udiča č. 248

       018 01 Udiča

 

3.    EKO škola

Základná škola Rudolfa Dilonga

Hviezdoslavova 823/7

028 01 Trstená

 

stredné školy

 

1.    Znižovanie ekologickej stopy školy - Pozemky

Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča

Bernolákova 21

081 79 Prešov

 

2.    ZÁHRADKA - návrat k tradíciám

Spojená škola Nižná

Hattalova 471

027 43 Nižná

 

3.     Ja prírode, príroda mne!

       Stredná priemyselná škola Myjava

 Ul. SNP 413/8

 907 01 Myjava

 

Školám, ktoré sa neumiestnili na prvých troch miestach, bude poštou zaslané čestné uznanie, ako poďakovanie za vynaložené úsilie.

 

Víťazné projekty:

Kvapkou k modrej planéte - Materská škola Dénešova, Košice

Škola musí žiť. Žijeme aj na úkor druhých? - Základná škola, Vyhne

Znižovanie ekologickej stopy školy - Pozemky - Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča, Prešov 

 

Protokol o vyhodnotení V. ročníka súťaže

Tlačová správa

Dodatok k Protokolu o vyhodnotení V. ročníka súťaže

 

Kontaktná adresa:

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum  environmentálnej výchovy a vzdelávania (CEVV)
„ProEnviro“
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

Telefón: +421 048 4374 187                             e-mail:  andrej.svec@sazp.sk

Fax: +421 048 4374 175                                                jana.simonovicova@sazp.sk

 

 

 

<<< späť
Facebook