Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

ProEnviro 2010/2011

 

VI. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt zrealizovaný školou

Termín uzávierky: 29. apríl 2011

Usporiadateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania (CEVV)

Odborný garant: RNDr. Ľuboš Čillag

 

Poslanie súťaže:  POZOR ZMENA!

Hlavným cieľom tohto ročníka súťaže je propagácia projektov a aktivít škôl zrealizovaných v oblasti životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Vecne a mediálne oceniť aktívnu účasť žiakov a zamestnancov škôl na riešení environmentálnych problémov komunity a regiónu. Vyzdvihnúť spoluprácu, výchovné a environmentálne výstupy školských projektov.

Organizácia súťaže a jej priebeh:

Do súťaže môže škola prihlásiť environmentálny projekt zrealizovaný a ukončený do termínu uzávierky súťaže, nie však starší ako dva roky. Vyplnený prihlasovací formulár projektu je potrebné zaslať poštou alebo elektronicky na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia najneskôr do 29. apríla 2011 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke alebo v hlavičke e-mailu). Prihlásené môžu byť len projekty, ktoré neboli finančne ocenené v rámci predchádzajúcich ročníkov tejto súťaže.

Súťažné kategórie:

1. Materské školy

2. Základné školy 

3. Stredné školy 

Podmienky súťaže:

Obsahové zameranie: Projekt môže byť zameraný na ochranu a tvorbu životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj, environmentálnu a regionálnu výchovu, ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva. Projekty sa budú posudzovať z odborného a výchovného hľadiska. Dôraz sa bude klásť na environmentálne a výchovné výstupy projektu.

Formálna stránka: Z hľadiska objektívneho posúdenia je dôležité aj formálne spracovanie projektov. Projekty bez riadne vyplnených údajov alebo doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže! Každá škola môže prihlásiť maximálne tri projekty. Zaslané projekty nesmú byť staršie ako dva roky, a tiež finančne ocenené v rámci predchádzajúcich ročníkov tejto súťaže. SAŽP si vyhradzuje právo kontroly informácií deklarovaných v prihláškovom formulári.

Kritériá hodnotenia: Odborná porota bude prihlásené projekty posudzovať podľa nasledujúcich kritérií: environmentálne a výchovné výstupy, originalita, spolupráca, udržateľnosť, formálne spracovanie.

Ceny:

Po uzavretí súťaže budú na základe odborného posudku v každej súťažnej kategórii udelené tri ceny bez poradia. Ocenené školy získajú diplom, balíček metodických materiálov, športové a knižné ceny. Prezentácia najlepších projektov bude zabezpečená formou reportáží uverejnených v Enviromagazíne a ďalších printových médiách.

Prihlasovací formulár

Zoznam prihlásených škôl

Protokol o vyhodnotení VI. ročníka súťaže

 

 

Kontaktná adresa:

Slovenská agentúra životného prostredia

Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania (CTKEVV)

„ProEnviro“

Tajovského 28

975 90 Banská Bystrica

Slovenská republika

Telefón: +421 048 4374 182                             e-mail:  lucia.savoltova@sazp.sk

      Fax: +421 048 4374 175 

 

<<< späť
Facebook