Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

HYPERICUM 2008

SEV Drieňok Teplý Vrch
24.6.2008

Dňa 24. júna 2008 sa konal X. jubilejný ročník celoslovenskej súťaže HYPERICUM 2008, v podmienkach Slovenskej agentúry životného prostredia. Súťaž prebieha na Slovensku, v jednotlivých organizáciách už oveľa dlhšie a má zabehnutú tradíciu, v ktorej by sme do budúcnosti aj naďalej pokračovali. Tento ročník  prebehol v rámci projektu Propagácia NATURA 2000. 
Natura 2000 je najambicióznejšia iniciatíva v histórii na ochranu bohatého prírodného dedičstva Európy. Všetkým 25 krajinám EÚ umožňuje spoločne pracovať pri ochrane stoviek najviac ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a biotopov v celom prírodnom rozsahu v Európe bez ohľadu na národné hranice. V centre pozornosti je vytvorenie ekologickej siete území, známej ako sieť Nátura 2000. Dosiať je do nej zahrnutých okolo 22 000 území.
Natura 2000 je integrálna súčasť nášho vidieka, preto je dôležité pokračovať v spravovaní území vzhľadom na ohrozené biotopy a druhy, ktoré sa na nich vyskytujú. Cieľom nie je zastaviť všetky ekonomické aktivity, ale stanoviť parametre, podľa ktorých sa môžu tieto aktivity uskutočňovať, a súčasne chrániť biologickú rozmanitosť Európy. Občania, ktorých sa to dotýka, súkromní vlastníci a užívatelia pôdy, vládni činitelia a ochranárske skupiny - každý zohráva dôležitú rolu, aby prispeli k úspechu Natura 2000. Podstatným momentom je priblíženie a spopularizovanie problematiky mladým ľudom, ktorým príroda nie je ľahostajná a záleží im na jej priaznivom stave.
Súťaže sa tento rok zúčastnilo 5 trojčlenných družstiev, ktoré uspeli v regionálnych kolách súťaže Hypericum 2008.

Súťažné stanovištia :
1. Hlasy prírody
2. Rastliny NATURA 2000
3. Živočíchy NATURA 2000
4.Určovanie druhov
5. Poklady Slovenska


Učebné texty
Výsledková listina
Fotogaléria

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook