Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Celoslovenská súťaž "DETI PRÍRODE"

 

Súťaž Deti prírode je prírodovedecko-environmentálna súťaž, ktorá je zameraná na lesný ekosystém, na jeho premeny v priestore a čase.  Prvýkrát sa konala v roku 2003 v SEV Drieňok na Teplom Vrchu na podnet pracovníkov televíznej relácie Halali. V súčasnosti súťaž organizujú Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenský poľovnícky zväz, Združenie lesníčiek a spomínaná televízna redakcia Halali. Každá zo spomínaných organizácií v jarnom období usporadúva svoje vlastné súťaže, z ktorých potom tí najlepší reprezentujú svoju školu a príslušný región.


Účastníci súťaže:

 
Súťaže sa zúčastňujú víťazné družstvá (maximálne prvé tri) vedomostných súťaží organizovaných SAŽP, SPZ a Združením lesníčiek. Družstvo tvoria 3 súťažiaci – žiaci vo veku 10 – 15 rokov. Slovenskú agentúru životného prostredia reprezentujú víťazné družstvá z celoslovenského kola súťaže Hypericum. Súťaží sa v kategórii družstiev aj jednotlivcov.

Odborná porota: 

RNDr. Ľuboš Čillag – predseda poroty, SAŽP
2 zástupcovia SAŽP - CPEP
2 zástupcovia Združenie lesníčiek
2 zástupcovia SPZ
2 zástupcovia Redakia HALALI

 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Táto inštrukcia je určená pre vedúcich krúžkov, ktorí sa so svojimi zverencami zúčastnia súťaže a pre rozhodcov posudzujúcich vedomosti súťažiacich. Súťaž bude rozdelená na písomný vedomostný test (teoretická časť) a poznávanie prírodnín, a ich význam z hľadiska ekologického a ochrany prírody (praktická časť).
Miesto konania: SEV Drieňok, Teplý Vrch (ak v pozvánke nie je uvedené inak)
Termín konania: september vždy v danom školskom roku
Kategória: druhý stupeň žiakov ZŠ

 

Teoretická časť 
Pozostáva z testu s voľbou správnych odpovedí. Súťažiaci vypracúvajú test samostatne. Test pozostáva z 30 otázok, každá s tromi možnosťami odpovedí, z ktorých jedna je správna. Každá odpoveď sa hodnotí jedným bodom a tak každý súťažiaci môže získať v teoretickej časti 30 bodov. Test sa nezostavuje dopredu jedným organizátorom, ale ho zostavujú v elektronickej podobe organizátori pred súťažou. Na elektronických nosičoch prinesú testové otázky (10 + 5 rozstrelových), objektívne ich posúdia a vložia do spoločného testu. Súťažiacim sa test premietne cez videoprojektor a tí odpovede na testové otázky zaznamenávajú do súťažných hárkov.
 

 


Praktická časť
Na stanovištiach umiestnených po časti náučného chodníka „Drienčanský kras“ v lesnom prostredí je potrebné prakticky spoznať jednotlivé druhy drevín, plodov, cicavcov, vtákov, hmyzu, rastlín, ale aj zodpovedať na okruhy otázok týkajúcich sa problematiky vody, neživej prírody a životného prostredia. Každoročne sa v študijných textoch môžu objaviť druhy rastlín a živočíchov viazané na lesný ekosystém.
 

Pre presnú identifikáciu pri výučbe sú uvedené aj vedecké názvy jednotlivých druhov a názvy odborných pojmov. Na súťaži sa vyžaduje len znalosť hrubo vyznačených rodových alebo aj druhových mien a vysvetlenie odborných pojmov. Bližšia špecifikácia je aktuálne uvedená na tejto internetovej stránke.

  

 


Pravidlá hodnotenia praktickej časti:
 
Na každom stanovišti vrátane teoretickej časti – testu po skončení odpovede, resp. úkonu, zapíše rozhodca súťažiacemu do tabuľky počet získaných bodov a záznam potvrdí podpisom. 

                                                         
Priebeh  a hodnotenie súťaže: Súťaž je realizovaná v interiéri i v exteriéri SEV Drieňok na Teplom Vrchu.

 

  


Deti podľa vylosovaných štartovacích čísiel jednotlivo absolvujú vytýčenú trasu so šiestimi zastaveniami. Na každej zastávke odpovedajú na otázky k téme stanovišťa. Čas vymedzený na odpoveď musí byť do určitej miery limitovaný – vzhľadom k počtu účastníkov. Dosiahnutý počet bodov sa im zapíše do účastníckej karty. Na šiestich zastaveniach môže súťažiaci získať šesťkrát po 5 bodov, t.j. spolu 30 bodov. Spolu s teoretickou časťou môže získať až 60 bodov. V prípade zhodnosti počtu bodov o celkovom poradí jednotlivcov rozhodnú odpovede na doplňujúce otázky. Celkové poradie družstiev vyplýva zo súčtu bodov jednotlivých členov družstiev.  Súťažia trojčlenné družstvá, takže spolu môžu získať maximálne 180 bodov.


K organizácii súťaže
Podrobnejší rozpis súťaže (príchod, časový harmonogram priebehu súťaže, ukončenie a pod.), dostávajú príslušní vedúci krúžkov resp. súťažiaci do konca mesiaca august. Prípadné otázky ohľadom organizácie súťaže je možné konzultovať na SAŽP v Banskej Bystrici s Mgr. Katarínou Koskovou, Ing. Tomášom Kizekom (kizek@sazp.sk) na telefónnom čísle 048/4374 175.

 

Deti prírode 2008
Deti prírode 2007
Deti prírode 2006
Deti prírode 2005
Deti prírode 2004
Deti prírode 2003
 

 


Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook