Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Škola ochrany životného prostredia


Projekt Škola ochrany životného prostredia vznikol na základe niekoľkoročnej a efektívnej spolupráce Slovenskej agentúry životného prostredia a Fakulty prírodných vied, Katedry ekológie a environmentálnej výchovy UMB v Banskej Bystrici. Tento rok prebehol pilotný ročník projektu v septembri 2004 v SEV Dropie a pokračoval Jesennou školou ochrany životného prostredia v Ekocentre Drieňok na Teplom Vrchu.

Projekt sa realizoval v dvoch moduloch; Letná a Jesenná škola ochrany životného prostredia, pre študentov denného štúdia a študentov dištančného štúdia, v rámci povinného absolvovania blokovej výučby predmetov psycho- sociálny výcvik, estetické aspekty životného prostredia a regionalistika Pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia sa do programovej náplne zapojili prezentáciou činnosti a fungovania jednotlivých typologicky odlišných Stredísk environmentálnej výchovy a priblížili účastníkom činnosť koordinátora environmentálnej výchovy, jeho odbornú a konkrétnu praktickú činnosť v podmienkach stredísk. Podstatným momentom obsahu projektu bolo vymedzenie a definovanie pojmu environmentálna výchova.

Environmentálna výchova je o životnom prostredí, o človeku v ňom, o jeho prístupe, o jeho konaní a o emóciách. Je to výchova o hodnotách a o rôznych spôsoboch komunikácie, ktorú je nevyhnuté cítiť, mať v sebe a sústavne trénovať jej zdokonaľovanie a napĺňanie. Program obidvoch modulov bol postavený tak, aby ostali v rovnováhe teoreticky orientované aktivity, náročné na myšlienkové pochody a aktivity environmentálne prebiehajúce v teréne. Pri aktivitách v teréne mali študenti možnosť spoznať prírodné výnimočnosti a krásu okolitého prostredia; Drienčanský kras a jedinečnosť najväčšieho riečneho ostrova v Európe Žitného ostrova , Stredísk environmentálnej výchovy a absolvovali trasy Náučného chodníka Drienčanský kras a Náučného chodníka Dropie s odborným výkladom.

Cieľom projektu bolo oboznámiť študentov s predmetom štúdia environmentálnej výchovy a poskytnúť im možnosti ich  možného profesijného uplatnenia po  úspešnom ukončení štúdia na univerzite.

Slovenská agentúra životného prostredia plánuje v roku 2005 pokračovať v tomto projekte a zároveň rozšíriť ponuku podobných pobytov aj pre viaceré univerzity na Slovensku, ktoré sú zamerané na štúdium prírodných vied. Pre študentov stredných škôl, ktorí hľadajú svoj študijný smer plánujeme nápomocné orientačné programy, so zámerom uľahčiť im postup pri výbere vysokej školy. sk.

 

  • Letná škola ochrany životného prostredia - SEV Dropie 2004
  • Jesenná škola ochrany životného prostredia - Ekocentrum Drieňok Teplý Vrch2004 
  • Letná škola ochrany životného prostredia - SEV Dropie 2006

     


  • Vytvorené dňa: 03.03.2015 
    Facebook