Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Pilotný program environmentálneho vzdelávania "Inovatívne prístupy k problematike environmentálnej výchovy"

 

V čase od 2. do 22. októbra 2006 Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ARR PSK), v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP)  realizovala v rámci projektu „Pilotný program environmentálneho vzdelávania - Inovatívne prístupy k problematike environmentálnej výchovy“ jednu z hlavných aktivít projektu, päť vzdelávacích kurzov - tzv. „tréningov koordinátorov environmentálnej výchovy“.  V Stredisku Environmentálnej Výchovy  Slovenskej agentúry životného prostredia Drieňok Teplý Vrch so štatútom Ekocentra prebehli tréningy koordinátorov. Úspešní 124 pedagógovia a 1 nezamestnaný absolvent prírodovedného zamerania získali Certifikát koordinátora environmentálnej výchovy. Realizácia aktivít tréningov pod vedením odborných lektorov zo SAŽP, Prešovskej univerzity a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici umožnila prítomným získať inovatívne prístupy vo výučbe environmentálnej výchovy v ZŠ a SŠ v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK). Účastníci mali možnosť vyskúšať si jednotlivé praktické ukážky environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju, naučiť sa niečo nové cez vlastnú skúsenosť a zážitok. Oboznámili sa s novými metódami, ktoré im umožnia zodpovednejšie a ľahšie napĺňať  funkciu environmentálnych koordinátorov v ich školskom prostredí.

Program jednotlivých kurzov bol vhodne členený na teoretickú časť a terénnu časť, čo vytvorilo príjemnú atmosféru  v účastníckych kolektívoch.  Odborným garantom tréningových kurzov bol Dr. James Hindson, ktorý zastupuje environmentálnu organizáciu Field Studies Council (FSC), s ktorou má SAŽP osvedčenú dlhoročnú spoluprácu. FSC má bohaté skúsenosti v odovzdávaní environmentálneho odkazu pre všetky vekové kategórie.

Nepriamymi benefitujúcimi projektu sú žiaci a ostatní pedagógovia ZŠ a SŠ v PSK, ktorí sa oboznámia so získanými výsledkami realizovaného inovatívneho programu prostredníctvom vydaných publikácií a multimediálneho CD, ktorých distribúcia bude zabezpečená prostredníctvom ARR PSK.
 
Momentálne prebieha prípravná etapa poslednej aktivity realizácie projektu. Bude vytvorené multimediálne CD, na ktorom budú zhrnuté teoretické poznatky, praktické ukážky a výsledky práce tréningu koordinátorov environmentálnej výchovy. CD bude zahŕňať faktografiu, bibliografiu, audiovizuálne prostriedky a databázu informácií pre účastníkov, ostatných záujemcov, realizátorov a ostatné relevantné inštitúcií alebo tých, ktorí by mali v budúcnosti záujem takýto tréning usporiadať či absolvovať. CD bude bezplatne rozdistribuované medzi všetkých účastníkov tréningov, všetkým VÚC v SR, taktiež na všetky Metodicko-pedagogické centrá v SR a ďalším relevantným subjektom. Prebehne vydanie publikácií o získaných vedomostiach, skúsenostiach a zručnostiach v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania. Zriadi sa informačná linka na web stránke ARR PSK s bezplatným prístupom k informáciám obsiahnutých na CD a s vyhradeným priestorom na diskusiu o problematike a aplikácii inovatívnych prístupov environmentálnej výchovy.

V závere bude usporiadaná tlačová konferencia s prezentáciou jednotlivých výstupov, výsledkov a celkovým zhodnotením projektu.

 

Autor: Mgr. Katarína Kosková

 

Napísali nám účastníci workshopov 

 

Fotky z priebehu realizovaných workshopov:

    

 

      

 

   

 

   

 

    

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

    


Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook