Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Dekáda výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju v podmienkach Slovenskej republiky

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizovali v dňoch 6. – 8. decembra 2006 v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Harmónia, v Modre vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému „Dekáda výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju v podmienkach Slovenskej republiky“.

Na zasadnutí vysokej úrovne predstaviteľov ministerstiev školstva a životného prostredia v marci 2005 bola prijatá Stratégia Európskej hospodárskej komisie (EHK) OSN pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju ako základ pre regionálnu implementáciu Dekády výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju OSN. Slovensko uvedenú Stratégiu ratifikovalo a zaviazalo sa k vytvoreniu nástrojov jej implementácie na národnej úrovni do roku 2007.

Konferencia si kládla za cieľ odborne prispieť k vymedzeniu koncepčných východísk výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju s dôrazom na hľadanie väzieb k prírodným, kultúrnym a duchovným hodnotám Slovenska.
Dospieť k záverom a odporúčaniam pre pracovnú skupinu pri Ministerstve školstva, ktorá je zodpovedná za spracovanie národného plánu implementácie Stratégie EHK OSN pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju.
Upozorniť odbornú verejnosť na potrebu užšej spolupráce medzi školami a miestnou komunitou pri uplatňovaní stratégie trvalo udržateľného rozvoja našej spoločnosti a v tejto súvislosti poukázať aj na význam a možnosti vysokých škôl pri riešení problémov lokálneho prostredia.

Na konferenciu prijali účasť zástupcovia Ministerstva školstva a Ministerstva životného prostredia, slovenských a českých univerzít, štátnych aj mimovládnych organizácií venujúcich sa problematike výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju na úrovni rôznych typov, foriem a stupňov vzdelávania.

 

 

Príspevky z konferencie budú publikované v odbornom časopise Environmental management for education and edification, ako aj v samostatnom zborníku.


Objednávky publikácií a ďalšie informácie:

Slovenská agentúra životného prostredia    
Odbor starostlivosti o životné prostredie, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika     

telefón / fax: +421 048 4374 195

e-mail: jana.simonovicova@sazp.sk
ev@sazp.sk
www.sazp.sk
www.enviroportal.sk 

  


Vytvorené dňa: 22.02.2016 
Facebook