Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Environmentálne označovanie produktov

 

Je dobrovoľný nástroj environmentálnej politiky na ochranu životného prostredia, ktorého cieľom je zmiernenie negatívneho vplyvu spotreby a výroby na životné prostredie, zdravie, klímu a prírodné zdroje prostredníctvom podpory a uprednostňovania výrobkov a služieb s nižším negatívnym vplyvom na životné prostredie

V podmienkach Slovenskej republiky sa environmentálne označovanie realizuje od roku 1997 prostredníctvom národnej schémy na udeľovanie národnej environmentálnej značky „Environmentálne vhodný produkt“. Podmienky a postup pri udeľovaní a používaní národnej environmentálnej značky upravuje zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov.                                          

Od roku 2004, vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, majú žiadatelia možnosť získať aj európsku environmentálnu značku „Environmentálna značka EÚ“ (predtým „Európsky kvet“). Udeľovanie európskej environmentálnej značky sa vykonáva podľa nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ.

                                            

 značka EÚ

Medzi produkty vyňaté z pôsobnosti uvedených právnych predpisov, ktorým nie je možné udeliť environmentálnu značku patria:

  • nápoje, potraviny,
  • humánne a veterinárne lieky, zdravotné pomôcky, 
  • výrobky obsahujúce chemické látky alebo zmesi, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako toxické, nebezpečné pre životné prostredie, karcinogénne, mutagénne alebo reprodukčne toxické podľa nariadenia EP a R (ES) č. 1272/2008 a výrobky obsahujúce látky podľa článku 57 nariadenia EP a R (ES) č. 1907/2006 (REACH), 
  • produkty, ktoré sú vyrobené procesmi pravdepodobne výrazne škodlivými pre človeka alebo životné prostredie,
  • produkty, ktoré nepredstavujú významný objem predaja a obchodu na vnútornom trhu.


                                                       Ďalšie potrebné informácie získate  TU 

 

Ústredným orgánom štátnej správy na úseku environmentálneho označovania produktov je Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré je zároveň príslušným orgánom pre proces európskeho environmentálneho označovania.

Na základe poverenia MŽP SR Slovenská agentúra životného prostredia, Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru v Bratislave odborne a technicky zabezpečuje:

1.    Proces tvorby národných environmentálnych kritérií (osobitných podmienok pre príslušné skupiny produktov, ktoré sú vydávané vo forme Oznámení MŽP SR) a spoluprácu vo väzbe na požiadavky Európskej komisie pri tvorbe environmentálnych kritérií vydávaných vo forme Rozhodnutí EÚ pre udeľovanie environmentálnej značky EÚ.

Dokumenty súvisiace s procesom    

Kontakt: Ing. Anita Gajarská, mobil: 0915 595 204, e-mail: anita.gajarska@sazp.sk

2.    Proces posúdenia zhody produktov s vopred stanovenými národnými / európskymi environmentálnymi kritériami za účelom udelenia značky EVP / EÚ na základe podanej ŽIADOSTI.

TRI KROKY KU ZNAČKE

Kontakt: Mgr. Darina Baďurová, mobil: 0907 850 136, e-mail: darina.badurova@sazp.sk

Facebook