Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon
Logo NATURA200    

Projekt Propagácia NATURA 2000

Vstupom do Európskej únie Slovensko prijalo európsky systém ochrany prírody prostredníctvom vybudovania sústavy chránených území pod názvom NATURA 2000.

NATURA 2000 je reprezentatívna sústava chránených území členských štátov Európskej únie. Jej hlavným cieľom ja zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale pre Európsku úniu ako celok. Zabezpečuje ochranu najvácnejších a najviac ohrozených durhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov EÚ. 

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v období od júna 2007 do októbra 2008 realizovala projekt Propagácia NATURA 2000, ktorého úlohou bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o sústave NATURA 2000 – a to dostatkom aktuálnych a zrozumiteľných informácií, a taktiež zvýšiť informovanosť vlastníkov a užívateľov pôdy hospodáriacich v chránených územiach NATURA 2000.

V rámci projektu sa v období od júna 2007 do konca októbra 2008 uskutočnilo sedem seminárov a konferencií, ktorých sa zúčastnilo takmer 700 účastníkov.

Cieľom konferencií bolo odpovedať na základné otázky ochrany prírody v územiach NATURA 2000. Prijaté závery z konferencií budú akceptované pri nastoľovaní nových politík pri ochrane životného prostredia.

Na NATURU 2000 boli tematicky zamerané aj celoslovenské súťaže pre žiakov základných škôl, ktoré organizujú pracovníci Centra programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy SAŽP: Deti prírode, EnvirOtázniky, Hypericum, Šiška.


Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)
je názov projektu, ktorý nadväzuje na projekt Propagácia NATURA 2000. Realizátorom projektu, zameraného na zabezpečenie informačnej základne, zvyšovanie kvalifikácie odbornej verejnosti, rozšírenie ponuky edukačných programov pre školy, posilnenie spolupráce a mediálnu kampaň na sprostredkovanie informácií širokej verejnosti v oblasti prírody a krajiny a NATURY 2000, je Slovenská agentúra životného prostredia.

 

Facebook