Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Environmentálne technológie

 

Európa, ale aj celý svet čelia naliehavým environmentálnym problémom - životné prostredie sa následkom nášho myslenia a necitlivého prístupu k prírode v posledných desaťročiach výrazne zmenilo:

  • zmena klímy
  • neudržateľné čerpanie prírodných zdrojov
  • pokles biodiverzity
  • rastúci objem odpadu
  • nadmerné používanie chemikálií
  • zvýšené emisie skleníkových plynov 

Každý z týchto problémov predstavuje reálnu hrozbu pre životné prostredie!

 

V súčasnosti sa nachádzame v období, kedy každá naša činnosť rozhoduje o ďalšom vývoji Zeme a celkovej kvalite života nasledujúcich generácií. Zvýšenú pozornosť si vyžadujú predovšetkým nové technológie, prichádzajúce na trh. Z tohto dôvodu sa zrodila myšlienka podporovania rozvoja tzv. environmentálnych technológií, ktoré sú definované ako „všetky technológie, ktorých použitie je menej škodlivé pre životné prostredie ako využívanie relevantných alternatívnych technológií“.

 

Tieto technológie zahŕňajú:  

  • koncové technológie na znižovanie znečisťovania (napr. znižovanie znečisťovania ovzdušia, odpadové hospodárstvo)
  • výrobky a služby, ktoré menej zaťažujú životné prostredie a menej intenzívne využívajú prírodné zdroje (napr. palivové články)
  • spôsoby efektívnejšieho využívania zdrojov (napr. zásobovanie vodou, technológie, ktoré šetria energiu) 

Environmentálne technológie sa tak stávajú súčasťou hospodárskych aktivít, kde majú za úlohu znižovať náklady a zároveň podporovať zvyšovanie konkurencieschopnosti znižovaním spotreby energie a surovín, v dôsledku čoho klesá produkcia nežiaducich emisií a odpadov.

Environmentálne technológie predstavujú optimálne riešenie pre trvaloudržateľný rast verejného a súkromného trhu.

 

Príklady environmentálnych technológií:

Zariadenie na prepravu vody a kvapalín
 Facebook