Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon


Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)

Projekt realizovaný z Operačného programu Životné prostredie, prioritná os 5 – Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny, opatrenie 5.3. – Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

CIEĽ PROJEKTU:

Zlepšovanie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)

Špecifické ciele projektu:

 1. Vytvorenie materiálovej a informačnej základne zameranej na výchovu a vzdelávanie k ochrane prírody a krajiny  (vrátane NATURA 2000);
 2. Zvyšovanie kvalifikácie odbornej verejnosti v oblasti výchovy a vzdelávania k ochrane prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000);
 3. Rozšírenie ponuky edukačných programov pre školy zameraných na zvyšovanie environmentálneho povedomia a informovanosti o ochrane prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000);
 4. Posilnenie spolupráce, výmeny informácií a komunikácie medzi zainteresovanými subjektmi v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000);
 5. Mediálna kampaň na sprostredkovanie informácií širokej verejnosti v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000).

Úlohou projektu je prispieť  k zvýšeniu environmentálneho povedomia širokej, pedagogickej a odbornej verejnosti o ochrane prírody a krajiny (vrátane NATVURA 2000) prostredníctvom vytvorenia základných metodických a informačných zdrojov, realizáciou cyklu certifikovaných školení a metodických dní, konferencií, výchovno-vzdelávacích aktivít, súťaží a programov, uskutočnením informačných podujatí. Ďalej prispieť k zlepšeniu komunikácie a spolupráce medzi zainteresovanými subjektmi, výmene informácií a skúseností v tejto oblasti. 

Realizácia aktivít projektu pomôže plniť ciele a opatrenia aktuálnej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl v Slovenskej republike a v systéme celoživotného vzdelávania (2006) a jej akčného plánu – Akčný plán výchovy a vzdelávania k TUR v SR (2006), ďalej Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku (1997), Akčného plánu TUR v SR na roky 2005 – 2010 (2005), Stratégie EHK OSN pre výchovu k TUR (2005), ako aj ďalších národných a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.


Časový rámec realizácie projektu: september 2008 – december 2013


Hlavné aktivity projektu:

Vzdelávacie a informačné publikácie

Certifikované vzdelávacie kurzy

Konferencie

Na túru s NATUROU - vzdelávací program pre školy

Ekologická stopa - vzdelávací program pre školy

Kampaň Oči na stopkách

EnvirOtázniky - olympiáda o životnom prostredí

Hypericum - vedomostno-pohybová súťaž

Školenia pre koordinačných pracovníkov projektu

Veľtrh environmentálnych výučbových programov 

Regionálne metodické a informačné dni pre učiteľov

Mediálna kampaň

 
Propagácia a publicita

 • NRCs for Communication Annual Meeting - prezentácia školského programu Ekologická stopa, EEA, Kodaň, Dánsko, 8. november 2012 (brožúra)
 • 26th International Conference on Informatics for Environmental Protection - príspevok o školskom programe Ekologická stopa, Umweltbundesamt Dessau, Nemecko, 29. - 31. august 2012 (príspevok)
 • Agrokomplex 2012 - prezentácia školských programov, publikácií a ďalších výstupov projektu, Nitra, 23. - 26. 8. 2012 (článok
 • Enviro-i-Forum, Odborné forum o environmentálnej informatike - Úspešné vzdelávacie programy Ekologická stopa a Na túru s NATUROU, TU vo Zvolene, 13. 6. 2012 (program)
 • bystrica24.sk - Certifikát ekologickej stopy má aj ZŠ Golianova, 7. 6. 2012 (článok)
 • bbonline.sk - Najnižšiu ekologickú stopu v kraji má ZŠ na Golianovej ulici v Banskej Bystrici, 7. 6. 2012(článok)
 • MŽP SR - uverejnenie tlačovej správy Certifikát ekologickej stopy získalo 83 slovenských škôl, 7. 6. 2012 (tlačová správa)
 • Tlačová správa Certifikát ekologickej stopy získalo 83 slovenských škôl, zverejnená 6. 6. 2012 (tlačová správa)
 • bbonline.sk - uverejnenie tlačovej správy Školy si opäť počítajú svoju ekologickú stopu, 5. 6. 2012 (článok)
 • MŽP SR - uverejnenie tlačovej správy Školy si opäť počítajú svoju ekologickú stopu, 5. 6. 2012 (tlačová správa)
 • Tlačová správa Školy si opäť počítajú svoju ekologickú stopu, zverejnená 4. 6. 2012 (tlačová správa)
 • Turiec.sme.sk - článok o výsledkoch súťaže Envirotázniky 2011/2012 (článok)
 • Poďte s nami na túru s NATUROU - premietanie pre školy spojené s predstavením školského programu Na túru s NATUROU, Kultúrne centrum na Korze, Sabinov, 14. 5. 2012 (pozvánka, program)
 • Tréning pre učiteľov k projektu BEAGLE - prezentácia školského programu Na túru s NATUROU a Ekologická stopa, SEV SAŽP Dropie - Zemianska Olča, 15. - 16. 3. 2012 (pozvánka)
 • Mesto Svit - Informačný spravodajca občanov mesta, Ročník XI. číslo 1-2/2012, 8. február 2012 - Článok o školskom programe Na túru s NATUROU (článok
 • Zborník z vedecko-odbornej konferencie Manažment a marketing trvalo udržateľného rozvoja z pohľadu predprimárneho vzdelávania - referát Školský program Ekologická stopa, Prešov 2011, ISBN 978-80-555-0468-1
 • Seminár k problematike spotrebiteľskej výchovy - prezentácia školského programu Ekologická stopa, MPC Banská Bystrica, 8. 12. 2011 (pozvánka)
 • Konferencia "Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v roku 2011" - prezentácia úspešných výstupov projektu, Bratislava, 29. 11. 2011 (pozvánka)
 • Enviromagazín - Ročník 16/2011, číslo 3 (článok, www.enviromagazin.sk)
 • Vodajezivot.sk - informácie o školskom programe Ekologická stopa na stránke projektu LIFE + "Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode" (link)
 • Dni otvorených dverí v envirorezorte - prezentácia internetových a tlačených výstupov projektu, MŽP SR, 5. 11. 2011 (tlačová správa)
 • Ekotopfilm 2011 - Prezentácia projektu, Primaciálny palác, Bratislava, 17. 10. 2011 (pozvánka)
 • Veľtrh environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA - Vyhodnotenie súťaží v rámci školských programov Ekologická stopa a Na túru s NATUROU, Kúpele Sliač, 13. - 15. 10. 2011 (pozvánka a program)
 • Tlačová beseda k školskému programu Ekologická stopa počas návštevy riaditeľky Európskej environmentálnej agentúry Jacqueline McGlade na Slovensku - MŽP SR, 7. 10. 2011 (tlačová správa, Zdroj: TASR)
 • Enviromagazín - Ročník 16/2011, číslo 2 (článok, www.enviromagazin.sk)
 • Vedecko-odborná konferencia Manažment a marketing trvalo udržateľného rozvoja z pohľadu predprimárneho vzdelávania - prezentácia školského programu Ekologická stopa, Drieňok Teplý Vrch, 13. - 14. 6. 2011 (pozvánka, program)
 • Podujatie.sk - uverejnenie tlačových správ, 11. 6. 2011 (článok)
 • Enviroportal.sk - uverejnenie tlačovej správy Oči na stopkách, 9. 6. 2011 (článok)
 • Enviroportal.sk - uverejnenie tlačovej správy Ekologická stopa, 9. 6. 2011 (článok)
 • MŽP SR - uverejnenie tlačovej správy Oči na stopkách, 7. 6. 2011 (článok)
 • MŽP SR - uverejnenie tlačovej správy Ekologická stopa, 7. 6. 2011 (článok)
 • Tlačová správa Oči na stopkách - vyhodnotenie reportérskej súťaže, zverejnená 7. 6. 2011 (tlačová správa)
 • Tlačová správa Ekologická stopa - vyhodnotenie udeľovania certifikátov školám, zverejnená 7. 6. 2011 (tlačová správa)
 • Enviro-i-Forum, Odborné forum o environmentálnej informatike - Poďte s nami na túru s NATUROU - predstavenie programu školám, TU vo Zvolene, 7. 6. 2011 (program)
 • Podujatie.sk - uverejnenie tlačovej správy Ekologická stopa, 4. 6. 2011 (článok)
 • Enviroportal.sk - uverejnenie tlačovej správy Ekologická stopa, 3. 6. 2011 (článok)
 • Tlačová správa Ekologická stopa - udeľovanie certifikátov školám, zverejnená 3. 6. 2011 (tlačová správa)
 • TV Markíza - televízne noviny, sekvencia č. 20: Školy a envirovýchova - súťaž Oči na stopkách, 7. 5. 2011 (nahrávka)
 • Tlačová správa - Environmentálna výchova a vzdelávanie v rezorte ŽP, zverejnená 5. 5. 2011 (tlačová správa)
 • Ekologika.sk - link na portál školského programu Ekologická stopa (článok)
 • Radničné noviny mesta Banská Bystrica - Ročník V., Február 2011 (článok)
 • Enviromagazín - Ročník 15/2010, mimoriadne číslo (článok, www.enviromagazin.sk)
 • Radio Slovakia International - reportáž o Ekologickej stope, odvysielaná 18. 1. 2011 (nahrávka)
 • TV13 - reportáž o súťaži EnvirOtázniky 2010/2011, január 2011
 • Chránené územia Slovenska - Ročník 2010, číslo 81 (článok)
 • Enviromagazín - Ročník 15/2010, číslo 5 (článok, www.enviromagazin.sk)
 • Seminár Výchova k udržateľnému rozvoju a jej manažment na základných a stredných školách banskobystrického kraja - Prezentácia školských programov Na túru s NATUROU a Ekologická stopa, Katedra životného prostredia FPV UMB v Banskej Bystrici, 30. 11. 2010 (pozvánka)
 • Tlačová správa - Ocenenie ITAPA 2010 pre Ekologickú stopu, zverejnená 24. 11. 2010 (tlačová správa)
 • Enviromagazín - Ročník 15/2010, číslo 4 (článok, www.enviromagazin.sk)
 • Súťaž Cena ITAPA, 9. 11. 2010 - udelenie čestného uznania Školskému programu Ekologická stopa (článok, článok)
 • Súťaž Cena ITAPA, 20. 10. 2010 - prihlásenie školského programu do súťaže o cenu ITAPA 2010 (článok)
 • XIX. Jesenný festival ekologických filmov "Rozmanitosť života na Zemi" - Mestské kultúrne stredisko Nové Zámky, 18. - 22. október 2010 (pozvánka)
 • Ponuka environmentálnych programov pre školy - distribúcia letáku na školy (www.sazp.sk/skoly, leták)
 • Ľudia pre krajinu - Bulletin pre aktívnych občanov, leto 2010 (článok)
 • Tlačová správa Hodina s ekostopou a Oči na stopkách - nové súťaže SAŽP pre školy, zverejnená 14. 10. 2010 (tlačová správa)
 • Regionálna pedagogická konferencia - Prezentácia školského programu Ekologická stopa, Kultúrne centrum mesta Nováky, 21. 9. 2010 (pozvánka)
 • Enviromagazín - Ročník 15/2010, číslo 3 (článok, www.enviromagazin.sk)
 • Chránené územia Slovenska - Ročník 2010, číslo 80 (článok)
 • Enviromagazín - Ročník 15/2010, číslo 2 (článok, www.enviromagazin.sk)
 • Metodické dni v rámci projektu "NATURA 2000 v celoživotnom vzdelávaní" - SEV SAŽP Regetovka, 9. 6. 2010 (program)
 • Konferencia IT v environmentálnej výchove - prezentácia školských programov Na túru s NATUROU a Ekologická stopa, 8. - 9. 6. 2010 (program)
 • Tlačová správa Ekologická stopa - Vyhodnotenie udeľovania certifikátov školám, zverejnená 7. 6. 2010 (tlačová správa)
 • Tlačová správa Ekologická stopa - Prvé udeľovanie certifikátov školám, zverejnená 4. 6. 2010 (tlačová správa)
 • Seminár Ekologická stopa - Krajské osvetové stredisko v Nitre, 27. 5. 2010 (pozvánka)
 • STV - Rozhovor pre Regionálny denník, Košice, 21. 5. 2010 (video záznam)
 • Enviromagazín - Ročník 15/2010, mimoriadne číslo (plagát, www.enviromagazin.sk)
 • STV - Rozhovor o projekte a programoch pre školy pre reláciu ENVIRO, Banská Bystrica, 7. 5. 2010 (harmonogram vysielania)
 • Deň Zeme - informačný stánok počas otvorenia Lesníckych dní vo Zvolene, 22. 4. 2010 (foto)
 • Rádio REGINA Banská Bystrica - reportáž so žiakmi Základnej školy Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote, Relácia Halabala, 3. apríl 2010 (nahrávka)
 • Enviromagazín - Ročník 15/2010, číslo 1 (články, www.enviromagazin.sk)
 • Učiteľské noviny - Dvojtýždenník o školstve a vzdelávaní, Ročník LVIII, 14.-15. týždeň. str. 10 (článok)
 • Odpady - Ročník X., číslo 2/2010 (článok
 • Mladý vedec - Časopis zameraný na technické a prírodné vedy, Február 2010, Ročník 4, Číslo 10 (inzercia)
 • Cestovateľ - Mesačník o dovolenkách, službách a turistike, Marec 2010, Ročník 16 (inzercia)
 • Rozhovor pre Rádio LUMEN - školský program Na túru s NATUROU, Banská Bystrica, 15. 2. 2010 (nahrávka 1, nahrávka 2)
 • Cestovateľ - Mesačník o dovolenkách, službách a turistike, Február 2010, Ročník 16 (článok, inzercia)
 • Rozhovor pre Rádio REGINA - školský program Na túru s NATUROU, Banská Bystrica, 9. 2. 2010
 • Tlačová správa Na túru s NATUROU zverejnená 4. 2. 2010 (tlačová správa)
 • Denník Korzár, 25. 1. 2010 - Zemplínsky, Prešovský, Spišský, Tatranský, Gemerský, Košický (Inzercia)
 • Sieť regionálnych týždenníkov MY, 25. 1. - 31. 1. 2010 - Novohradské noviny, Noviny Žiarskej kotliny, Liptovské noviny, Banskobystrické noviny, Topoľčianske noviny, Turčianske noviny, Oravské noviny, Zvolensko-Podpolianske noviny, Kysucké noviny, Žilinské noviny, Týždenník pre Záhorie, Trnavské noviny, Trenčianske noviny, Nitrianske noviny (Nové Zámky - Šurany - Komárno - Štúrovo, Levice - Šahy - Želiezovce - Tlmače, Šaľa - Galanta - Dunajská Streda), Hornonitrianske novininy, Noviny Stredného Považia (inzercia)
 • Odpady - Ročník X., číslo 1/2010 (článok
 • Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca - Tím ekologickej stopy (článok)
 • Zborník referátov z Medzinárodnej konferencie prírodovedných pracovníkov múzeí a pracovníkov múzeí v prírode - SMOPAJ, Liptovský Mikuláš 2009 (článok)
 • Rimava.sk - Päť škôl v meste si počíta svoju ekologickú stopu, 7. decenber 2009 (článok)
 • Ekonomika.tvoriva.sk - Školský program Ekologická stopa (link
 • Obecné noviny - Ročník XIX/2009, číslo 49, 1. december 2009 (článok)
 • Enviromagazín - Ročník 14/2009, číslo 6 (plagát, www.enviromagazin.sk)
 • Ministerstvo životného prostredia SR - link na nové vzdelávacie programy pre školy (www.enviro.gov.sk)
 • Regionálna televízia AZTV - interview k školskému programu Ekologická stopa, Banská Bystrica, 19. 11. 2009 (nahrávka)
 • Časopis Mladý vedec - Ročník 3, November 2009, číslo 9 (článok)
 • EnviWeb - SAŽP ponúka školám program Ekologická stopa, 16. 11. 2009 (článok)
 • Čas.sk - Školy sa môžu uchádzať o účasť na programe Ekologická stopa, 14. 11. 2009 (článok)
 • Počítače.sme.sk - Spoznajte prírodu, 14. 11. 2009 (krátka informácia)
 • Denník SME - SAŽP ponúka školám program Ekologická stopa, 12. 11. 2009 (článok)
 • Tlačová správa Ekologická stopa zverejnená 12. 11. 2009 (tlačová správa)
 • Workshop Lesnícky zameraná environmentálna výchova - Národné lesnícke centrum, Nový Smokovec, 11. november 2009 (program
 • Seminár Aktuálne informácie o OPŽP - SAŽP Banská Bystrica, 9. 11. 2009
 • Seminár o environmentálnej výchove - Centrum voľného času Rožňava, 6. 11. 2009 (program)
 • BIOmagazín - Školský program Ekologická stopa (článok)
 • Ekotopfilm 2009 - Palace Cinemas Aupark, Bratislava, 19. 10. 2009 (program)
 • Enviroportál - informácia o vzdelávacích programoch pre školy (www.enviroportal.sk)
 • Veľtrh environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA - SEV SAŽP Teplý Vrch, 9. 10. 2009 (program)
 • Enviromagazín - Ročník 14/2009, číslo 5 (článok, www.enviromagazin.sk)
 • Chránené územia Slovenska - Ročník 2009, číslo 78 (článok)
 • Medzinárodný projekt BEAGLE - pracovné stretnutie v Severnom Írsku, 23. 6. 2009 (program)
 • Infovek - informácia o vzdelávacích programoch pre školy (www.infovek.sk)
 • Enviro-i-Forum, Odborné forum o environmentálnej informatike - TU Zvolen, 10. 6. 2009 (www.enviroiforum.sazp.sk)
 • Učiteľské noviny - Ročník 2008/2009, číslo 20 (článok)
 • Enviromagazín - Ročník 14/2009, číslo 3 (článok, www.enviromagazin.sk)
 • Návšteva učiteľov z Univerzity Toulouse, Francúzsko - SAŽP Banská Bystrica, 21. 5. 2009 (program)
 • Konferencia NATURA 2000 v celoživotnom vzdelávaní - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikláši, 19. 5. 2009 (program)
 • Ekologická stopa - ZŠ Dolná strehová, 17. 4. 2009 (článok, fotky)
 • Seminár k 25. výročiu založenia Školy ochrany prírody Varín - Varín, 1. 4. 2009 (program, fotky)
 • Workshop pre pedagógov a koordinátorov environmentálnej výchovy - Nitra, 13. 3. 2009 (program, článok od žiakov, fotky)
 • Rozhovor pre regionálnu televíziu AZTV - EnvirOtázniky, Banská Bystrica, 18. 2. 2009
 • Prednáška Jamesa Hindsona - Banská Bystrica, 27. 1. 2009 (pozvánka, fotky)
 • Seminár Aktuálňí dění v EVVO v České republice a na Slovensku - Uherské Hradište, 28. 11. 2008 (program)
 • Slávnostné vyhodnotenie 3. ročníka projektu Zelená škola - SEV Dropie, 23. 10. 2008 (program, fotky)
 • Veľtrh environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA - Teplý Vrch, 3. 10. 2008 (clanok z Enviromagazínu)
 • Working Group on NATURA 2000 and Cohesion Policy - Bratislava, 28. 9. 2008 (program)


Projektová manažérka:

RNDr. Jana Šimonovičová

SAŽP – Oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
tel.: +421 - 48 - 437 41 95
e-mail: jana.simonovicova@sazp.sk

 

Realizované v rámci projektu Operačného programu Životné prostredie z fondu EÚ/ERDF

 

Facebook