Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon
Logo 

BEAGLE projekt
Výchova o biologickej diverzite a zvyšovanie povedomia o živej prírode

 

„...narodil som sa prírodovedcom...“
Charles Darwin

 

Partnerské organizácie, ktoré sú zapojené do Konzorcia projektu:

P1 Field Studies Council, Veľká Británia
P2 Magyar Környezeti nevelési Eegyesület, Maďarsko
P3 Helmholtzove výskumné centrum, Nemecko
P4 Univerzita Varšava, Centrum environmentálnych štúdií, Poľsko
P5 Slovenská agentúra životného prostredia, Slovensko
P6 Univerzita  Bergen, Centrum školného vedeckého vzdelávania, Nórsko

 

Prečo projekt BEAGLE?

Vo februári 2009 uplynulo 200 rokov od narodenia  britského prírodovedca, ktorý sa do svetových dejín zapísal ako autor  diel O pôvode druhov, Pôvod človeka a pohlavný výber,   Prejavy emócií u človeka a zvierat.  Ako prvý sa pokúsil vedecky vysvetliť a dokázať, ako sa  na Zemi vyvíjali živočíšne druhy a ktoré okolnosti pri tom zohrali dôležitú úlohu. Vo svojich dielach uvádzal nielen princípy „možných zvieracích predkov človeka“, ale opísal aj „prirodzenú voľbu“ a „systém silnejší prežije“ ako prirodzený princíp vývoja života.
Charles Robert Darwin sa narodil 12.2.1809 v Shrewsbury, Shropshire.  a zomrel 19. 4.1892.  Výročie narodenia je  udalosť, ktorá sa pripomínala po celej Európe keďže ide o významnú osobu a to nielen kvôli dielu O pôvode druhov a vypracovaní evolučnej teórii. Charles Darwin bol priekopníkom v pozorovaní rastlinných a živočíšnych druhov a zaslúžil sa o významnú zbierku údajov, ktorú nadobudol počas dobrodružnej plavby na lodi HMS BEAGLE. Metodicky zozbieral  veľké množstvo exemplárov, z ktorých mnohé v tom čase veda nepoznala. Stal sa  naturalistom  a považuje sa za jedného z predchodcov ekológie. Detailné záznamy, ktoré získal počas cesty tvorili základ jeho neskorších prác a poskytovali sociálny, politický a antropologický pohľad na miesta, ktoré navštívil.
Jeho práca bola extrémne kontroverzná v čase keď ju publikoval a mnohí ju nebrali vážne a neuznávali jeho vedecky podložené fakty. Myšlienka, že nebola jasné hranica medzi človekom a šelmou navždy urobila z Darwina symbol borenia ikon, ktorý odstránil privilegovanú úlohu v strede vesmíru. Neprajníci jeho teórie ho považovali za „opičieho muža“ a často ho takto aj zobrazovali.
Projektový návrh nášho projektu bol vypracovaný v duchu úcty voči rastlinným a živočíšnym druhom, potreby ich ochrany a zabráneniu poklesu biologickej diverzity a  aby sme podporili v mladých ľuďoch túžbu po pátraní, objavovaní a spoznávaní prírody a jej krás.

„Zvedavosť a údiv sú spúšťacím impulzom každého nového objavu.“ Charles Darwin

Trvanie projektu:

1. december 2008 - 30. november 2010, projekt bude pre školy prístupný dalších 5 rokov

Cieľové skupiny:

učitelia základných škôl, žiaci základných škôl vo veku 7-15 rokov, odborníci pôsobiaci v oblasti biologickej diverzity.

O projekte:

Projekt BEAGLE je určený prioritne pre školy zo šiestich krajín Európy: zo Slovenska, Nemecka, Maďarska, Nórska a Veľkej Británie. Každá škola bude realizovať jednoduchý monitorovací projekt pozorovania biologickej diverzity založený na sledovaní fenologických fáz  druhov stromov, ktoré sa bežne vyskytujú v partnerských krajinách a vystavovaní informácií na web stránku projektu. Dáta, ktoré budú školy zbierať by mali  vykazovať jednotlivé rozdiely v priebehu vývinových štádií životných cyklov stromov počas roka v participujúcich krajinách. Dáta sa budú porovnávať  s historickými záznamami  a faktormi ako klimatické zmeny, na ktorých sa dajú demonštrovať ľudské vplyvy na prírodné prostredie. Monitorovací projekt fenologických fáz stromov je možné vhodne začleniť do učebných osnov rôznych vyučovacích predmetov, najmä zemepis, prírodopis a informatika. Jednou z cieľových skupín projektu sú odborníci z oblasti biologickej diverzity, ktorých úlohou je analýza dát zozbieraných školami.

Špecifické ciele projektu:

• rozšíriť znalosti učiteľov  o biologickej diverzite v kontexte  trvalo udržateľného rozvoja a klimatických zmien,
• vyškoliť učiteľov, ktorí budú schopní poskytovať žiakom efektívne a relevantné vzdelávanie v prírode,
• podporiť uvedomelosť učiteľov a žiakov, pri hľadaní spoločných riešení  v európskom meradle, podporiť vzájomnú spoluprácu, ktorá je nevyhnutná pre úspešný trvalo udržateľný rozvoj a ochranu prírody,
• podporiť systém učenia sa  v prírode,  „mimo školských lavíc“ a vytvoriť priestor pre poznávanie biologickej diverzity priamo v prírode, čo by viedlo študentov k pozitívnej motivácii o trvalej udržateľnosti a zážitkovej forme učenia sa.
• vypracovať inovatívne aktivity vzdelávania v prírode a prístupy  zamerané na vzdelávanie o biologickej diverzite, tak aby boli vzájomne sa podporujúce a aby umožnili žiakom získať dôležité zručnosti, ktoré, by  vypovedali o dôležitosti prepojenia medzi vzdelávaním a „skutočným, reálnym fungovaním v ekosystémoch“,
• vytvoriť metodiku pozorovania stromov a ich okolia tak, aby zozbierané dáta mali použiteľnú výpovednú hodnotu pre vedecké účely,
• zapojiť väčší počet učiteľov a žiakov z Európy do inovatívneho vzdelávania v prírode s využitím IT. 
• výmena získaných informácií na úrovni krajiny a na úrovni nielen partnerských krajín. 

Čo projekt prinesie?

• Analýza potrieb  a správa o súčasnom stave v učení sa v prírode
• BEAGLE – monitorovací projekt -  metodika monitorovania fenologických fáz vybraných druhov stromov, ktoré sa bežne vyskytujú v jednotlivých krajinách zapojených do projektu, tak aby jednotlivé výsledky boli porovnateľné na celoeurópskej úrovni. Stromy sú veľmi vhodné na pozorovanie, pretože sa ľahlo identifikujú a majú dlhú dĺžku života. Jednotlivé deje ako fenofázy sa na nich pravidelne opakujú a sú domovom mnohých druhov organizmov. Pozorovaním zmien životných cyklov stromov z hľadiska sezónnosti a  geografického rozšírenia sa môžeme dozvedieť dôležité informácie ohľadom klimatických zmien. Doba trvania monitorovacieho projektu február 2010 – november 2010.

6 fenologických fáz
• pučanie,
•  prvý kvet,
•  prvý list,
•  zrelosť plodov,
•  začiatok opadu listov,
•  plné sfarbenie listov

6 druhov stromov
• Buk, Fagus sylvatica,
• Breza, Betula spp.,
• Dub, Quercus spp.,
• Jarabina vtáčia, Sorbus aucuparia,
• Pagaštan konský, Aesculius hippocastanus,
• Lipa, Tilia spp.,

• Web stránka pre učiteľov – prístup na web stránku  www.beagleproject.org,  na ktorej budú vystavené dáta z monitorovacieho projektu fenofáz stromov zozbierané žiakmi, študijné materiály a nápady pre učiteľov na základe, ktorých budú môcť učitelia realizovať učenie sa v prírode, fotodokumentácia, video záznamy a prezentácie vytvorené žiakmi, registrácia na stránke otvorená od 1. decembra 2009
• Určovací kľúč –  plnofarebný obrázkový sprievodca fenologickými fázami stromov s detailnou metodikou monitorovania fenologických fáz stromov a zaznamenávania údajov, 500 ks
• Logo a hlavička  projektu -  môžete si stiahnuť logo aj hlavičku projektu
• BEAGLE CHALLANGE – aktivita určená pri príležitosti Svetového dňa biodiverzity 22. .5., online súťaž o najlepšiu fotografiu na tému "Čo žije na tvojom strome"- propozície súťaže, výsledky  
• Tréning pre učiteľov pilotných škôl – dvojdňový tréning pre učiteľov z pilotných škôl, ktorí sa zapoja do projektu,  termín 11. - 12. marec 2010, SEV Drieňok Teplý Vrch - pozvánka
• Tréningový manuál pre učiteľov – manuál obsahujúci informácie o projekte, praktické aktivity pre učiteľov, ktoré im pomôžu k zefektívneniu „učenia sa  mimo učebne“, metodiku  BEAGLE – monitorovacieho projektu a doplnkové informácie ohľadom biologickej diverzity - tréningový manuál 
• BEAGLE pohľadnica pohľadnica s motívom šiestich listov stromov, ktoré sa budú monitorovať. 
• BEAGLE COMENIUS Tréningový kurz - uzávierka termínov na podanie žiadostí do 15. septembra 2010 - informačný leták
• Prezentácia projektu BEAGLE - Konferencia IT v Environmentálnej výchove, 8. - 9. 6. 2010, TU Zvolen - program, fotogaléria
• BEAGLE jesenné environmentálne podujatie - 1. 10. 2010, fotogaléria

 

Odborné výdledky projektu:

Pracovné stretnutia:

  • Poľsko, Univerzita vo Varšave, 21. - 26. 2. 2009 - fotogaléria  
  • Severné Írsko, Derrygonnelly, 22. - 26. 6. 2009 - fotogaléria
  • Maďarsko, Szentendre, 2. - 6. 9. 2009 - fotogaléria
  • Tréning pre učiteľov, 11. - 12. 3. 2010, SEV Drieňok Teplý Vrch - fotogaléria
  • Slovensko, Šachtičky, 18. - 22. 1. 2010 - fotogaléria
  • Nemecko, Bad Harzburg, 25. - 29. 10. 2010 - fotogaléria
Staň sa BEAGLE školou: registrácia do projektu otvorená na www.beagleproject.org (UPOZORNENIE: pri registrácii školy nezabudnite zaregistrovať konkrétne triedy zapojené do projektu)
             


 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.

Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.


Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook