Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Akčný plán pre environmentálne technológie (ETAP) - EÚ

 

V kontexte Lisabonskej stratégie si dala Európska únia v roku 2000 predsavzatie vytvoriť z EÚ najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu poznatkovo orientovanú ekonomiku sveta. K prioritným oblastiam výskum – vývoj – inovácie, vzdelávanie, zamestnanosť a podnikateľské prostredie pribudli témy klimatických zmien a energetiky a výrazne sa zvýšil akcent na trvalo udržateľný rozvoj.

Jedným z podporných prostriedkov Lisabonskej stratégie sa stal Akčný plán pre environmentálne technológie (Environmental Technologies Action Plan - ETAP), ktorý bol prijatý Európskou komisiou v januári 2004 a následne potvrdený na jarnom zasadnutí Európskej rady 25.-26. marca 2004.

Hlavným cieľom ETAP sa stal rozvoj ekonomiky, zavádzaním najmodernejších technológií a eko-inovácií, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu. Európska komisia prostredníctvom ETAP stanovila 28 opatrení, ktoré rozčlenila do 4 skupín:

  • cesta od výskumu k trhu
  • zlepšenie trhových podmienok
  • konať globálne
  • napredovanie

  

V januári 2005 Európska komisia vydala Správu o implementácii Akčného plánu environmentálnych technológií v roku 2004, ktorá je súhrnom najdôležitejších výsledkov a  významných činností členských štátov. V správe sú zdôraznené oblasti, pri ktorých je potrebné vynaložiť zvýšené úsilie na zabezpečenie rozvoja, plne využívajúceho potenciál environmentálnych technológií.


Európska komisia prostredníctvom správy vyzvala členské krajiny, aby do roku 2005 stanovili národné stratégie na implementáciu ETAP. Cieľom bolo zabezpečiť, aby sa stratégie opierali o existujúce strategické dokumenty a akčné plány a aby uvádzali konkrétne opatrenia na mobilizáciu dodatočných prostriedkov rizikového financovania spojených s ekologickými inováciami a environmentálnymi technológiami.

 

V roku 2007 vydala Európska komisia ďalší dokument - Správa EK pre Radu a Európsky parlament o akčnom pláne v oblasti environmentálnych technológií (2005 - 2006), v ktorom poukazuje na nevyhnutnosť rozvoja a presadzovania environmentálnych technológií a eko-inovácií. ETAP označuje ako nevyhnutný z hľadiska riešenia problémov zmeny klímy, čistej energie, udržateľnej spotreby a výroby. Pomocou vhodných opatrení, t.j. finančnej podpory alebo regulácie je potrebné podporiť ekologické inovácie a nasmerovať trhové mechanizmy tak, aby európske hospodárstvo bolo vedúcou svetovou ekonomikou a pritom bolo tiež konkurencieschopné a ekologické.

EK uznala za nevyhnutné realizovať systematické a koordinované opatrenia na strane dopytu:

  • podporu zeleného verejného obstarávania
  • mobilizáciu väčších finančných investícií
  • vytvorenie systémov overovania technológií a cieľov v oblasti účinnosti
  • nadväzovanie na sľubné postupy členských štátov
  • sústredenie sa na sektory s vysokým ziskom
Dôležitosť ekoinovácií ako jednu z oblastí inovácií popisuje a hodnotí nasledujúci dokument Európskej komisie Prieskum inovačnej politiky Spoločenstva v meniacom sa svete. Keďže sa intenzívne začala uplatňovať ambiciózna ekoinovačná politika najmä v oblastiach rámcových podmienok podpory intenzívnejšieho a rýchlejšieho prenikania inovačných výrobkov a služieb na trh, vytvárania synergií a zvýšenia finančnej podpory  na výskum a inovácie, znížili sa rozdiely v inovácii medzi EÚ a jej hlavnými konkurentmi. Na základe analýzy doterajších úspechov a získaných skúseností v oblasti inovácie plánuje EK do jari 2010 preskúmať uskutočniteľnosť možnosti navrhnúť členským štátom nový európsky právny predpis, týkajúci sa inovácie a obsahujúci všetky podmienky na udržateľný rozvoj, ktorý by bol neoddeliteľnou a kľúčovou súčasťou budúceho európskeho reformného programu.

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook