Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Akčný plán pre environmentálne technológie (ETAP) - SR

 

V reakcii na požiadavku EK vláda SR dňa 21. decembra 2005 schválila uznesením č. 1046/2005 dokument Postupnosť (Roadmap) implementácie Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v SR. V súlade s týmto uznesením bol pracovný materiál v stanovenom termíne odstúpený Európskej komisii. Schválený materiál obsahuje celkom 12 úloh a je kompromisom medzi záujmami zainteresovaných rezortov. V úlohách sú stanovené možnosti podpory environmentálnych technológií v podmienkach Slovenskej republiky. Pri jednotlivých úlohách je stručne charakterizovaný existujúci stav v danej oblasti, návrh opatrenia, merateľný ukazovateľ pokroku a kontakt na zodpovedný rezort, prípadne inštitúciu. Návrhy opatrení sú zásadne limitované nedostatkom rozpočtových prostriedkov. Ohraničenosť na vlastné rozpočtové prostriedky dotknutých rezortov bola jednou z podmienok priechodnosti materiálu.

 

Z požiadaviek Európskej komisie vyplýva pravidelne dvojročné prehodnocovanie implementácie ETAP na národných úrovniach, ako aj aktualizácia na ďalšie obdobie. V tomto kontexte bol preto vypracovaný návrh Aktualizácie postupnosti (Roadmap) implementácie Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v SR, ktorý vláda SR schválila uznesením č. 19 z 9. januára 2008. Aktualizovaný materiál obsahuje okrem všeobecnej úvodnej časti dve hlavné kapitoly:

  • vyhodnotenie plnenia opatrení za roky 2006 a 2007
  • aktualizáciu postupnosti implementácie ETAP na ďalšie obdobie rokov 2007 a 2008

Na podporu environmentálnych technológií v Slovenskej republike bolo tento krát vymedzených 11 úloh.  V stručnom prehľade opatrení aktualizácie implementácie ETAP v SR sú uvedené informácie o stručnej charakteristike jednotlivých opatrení, merateľný ukazovateľ pokroku a kontakt na zodpovedný rezort, alebo inštitúciu.

Následne Slovenská agentúra životného prostredia, CEM Trnava v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a predmetnými organizáciami, pripravila v zmysle uznesenia vlády č. 19/2008 zo dňa 9. januára 2008 Vyhodnotenie plnenia aktivít súvisiacich s aktualizáciou postupnosti (Roadmap) implementácie Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v SR. Uvedený dokument obsahuje vyhodnotenie plnenia 11 úloh, stanovených v Aktualizácii postupnosti (Roadmap) implementácie Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v SR.  


Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook