Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Verifikácia environmentálnych technológií (ETV)

 

Jedným z prioritných opatrení Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP), ktorý prijala Európska únia v roku 2004 s cieľom zlepšiť rozvoj environmentálnych technológií a implementovať ich do praxe, je systém Verifikácie environmentálnych technológií.

Verifikácia bola pre tento účel definovaná ako: „nezávislé kvantitatívne posúdenie vlastností environmentálnej technológie založené na tvrdeniach o vlastnostiach technológie alebo predbežne stanovených protokoloch“.

 

Nové environmentálne technológie sa stretávajú s ťažkosťami - nedostatok spoľahlivých informácií o výsledkoch inovačných technológií vedie k nedostatočnému prieniku na trh potenciálne vynikajúcou technológiou, rovnako ako nesprávne posúdenie ich rizík, výhod a obmedzení, ktoré odrádza nielen investorov ale aj zákazníkov. Tento aspekt sa odráža v ďalšom technologickom rozvoji. Výsledkom je nízka úroveň inovácií, ktorá má negatívny vplyv na zvyšovanie konkurencieschopnosti eko - inovatívnych spoločností ako aj na účinnosť opatrení na ochranu životného prostredia.             

 

Európska komisia pôvodne spracovala neformálny návrh Európskeho systému verifikácie environmentálnych technológií (European Environmental Technologies Verification System - EETVS), zameraný na podporu environmentálnych technológií (eko-technológií) v malých a stredných podnikoch s možnosťou získania Vyhlásenia o overení charakteristiky resp. vplyvu inovačnej eko ‑ technológie, treťou – nezávislou stranou. Vyhlásenie o overení sa tak stane zárukou spoľahlivých informácií o produkcii a environmentálnych vplyvoch eko-technológií pre potenciálnych kupujúcich a užívateľov týchto technológií.

V súvislosti s pripravovaným návrhom EETVS organizovala niekoľko podujatí a konzultácie s cieľom zhromaždiť názory z rôznych firiem a ďalších zainteresovaných strán.

Začiatkom roka 2010 Európska komisia predstavila aktualizovaný návrh schémy „Verifikácia environmentálnych technológií – pred program“.

Európska komisia  doposiaľ nepredložila návrh legislatívneho nástroja pre ETV pred-program, preto sa bude jeho realizácia opierať o existujúce právne ustanovenia:

 

 

V štartovacej fáze bude systém ETV pred - program realizovaný v nasledujúcich technologických oblastiach:

  • Úprava a monitorovanie vody
  • Materiály, odpady a zdroje
  • Technológie využívajúce energiu
  • Monitorovanie a sanácia pôdy a podzemných vôd
  • Čistejšia produkcia a procesy
  • Environmentálne technológie v poľnohospodárstve
  • Monitorovanie a znižovanie znečistenia ovzdušia

 

Pravidlá a hlavné ciele ETV pred-programu

 

ETV Conference and Workshop "Helping eco-innovations to reach the market - European and international perspectives on ETV"

 

Záujem o participáciu v EU ETV pred - programe prejavilo 6 členských štátov Európskej únie: Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Poľsko, Belgicko a Veľká Británia. Krajiny Švédsko, Holandsko, Nemecko a Slovenská republika zatiaľ zostávajú v úlohe pozorovateľa.


Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook