Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Systém kontinuálneho vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny

Projekt realizovaný z Operačného programu Životné prostredie, prioritná os 5 – Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny, opatrenie 5.3. – Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

CIEĽ PROJEKTU: 

Vytvorenie nového prístupu a metód vzdelávania k ochrane prírody a krajiny európskeho významu.

Slovenská agentúra životného prostredia vykonáva z poverenia MŽP SR, okrem iných aktivít, aj vzdelávanie štátnej a verejnej správy  v oblasti  starostlivosti o životné prostredie. Predkladaný projekt  nadväzuje na túto činnosť návrhom kontinuálneho (celoživotného) vzdelávania odborných pracovníkov ochrany prírody a krajiny -  zamestnancov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, zamestnancov regionálnej a miestnej samosprávy  ako aj zamestnancov odborných organizácií. Časť projektu zameraná na vytvorenie efektívnych foriem komunikácie bude slúžiť k vzájomnému dialógu odborných  pracovníkov ochrany prírody a krajiny s vlastníkmi, správcami a užívateľmi pozemkov, na ktorých sa nachádzajú územia navrhované do sústavy NATURA 2000.

Realizáciou projektu dosiahneme nasledovné progresívne postupy a výsledky:

  • vypracovanie koncepcie profesijného rozvoja odborných pracovníkov ochrany prírody a krajiny v kariérnom systéme, zdieľajúcej osvedčené a inovatívne pedagogicko-didaktických postupy na princípe „best practise“ priamo použiteľné v procese kontinuálneho vzdelávania;
  • vytvorenie podmienok pre možnosti celoživotného vzdelávania pracovníkov štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy a odborných organizácií na úseku ochrany  prírody a krajiny;
  • moderná vzdelávacia politika štátnej správy starostlivosti o životné prostredie;
  • vytvorenie systému certifikácie na zabezpečenie kvality ďalšieho vzdelávania v ochrane prírody a krajiny a ochrany zložiek životného prostredia;
  • stabilizovanie inštitucionálnych podmienok pre výchovu, vzdelávanie a osvetu ako základného prostriedku zvyšovania kvality ľudského potenciálu a posilňovania sociálneho, kultúrneho, národného, environmentálneho a právneho povedomia;
  • rozšírenie počtu multidisciplinárne a interdisciplinárne orientovaných odborov;
  • prepojenie vzdelávania s praxou a výchovou k tvorivosti, zvýšenie podielu praktických činností, spôsobilostí a zručností;
  • dobudovanie uceleného systému kontinuálneho environmentálneho vzdelávania odborných pracovníkov na kvalitatívne vyššej úrovni.

Časový rámec realizácie projektu: september 2008 –  december 2011

Plán termínov odborných kurzov v roku 2011

Hlavné aktivity projektu:

Analýza a identifikácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových potrieb pracovníkov ochrany prírody a krajiny v súlade s európskymi štandardami

Vypracovanie systému profesijných a minimálnych vzdelávacích štandardov na úseku ochrany prírody a krajiny, vytvorenie modelu kontinuálneho vzdelávania a väzby medzi systémom formálneho a neformálneho vzdelávania

Vytvorenie webového portálu pre kontinuálne vzdelávanie v oblasti ochrany prírody a krajiny

Vytvorenie efektívneho modelu komunikácie a štandardov spolupráce pracovníkov ochrany prírody a krajiny s vlastníkmi, užívateľmi a správcami územia NATURA 2000

Séria vzdelávacích aktivít pre pracovníkov ochrany prírody a krajiny

Konferencie 

 

Projektový manažér:

Mgr. Dobromila Bobková

SAŽP
Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
tel.: +421 - 48 - 437 41 82
e-mail: dobormila.bobkova@sazp.sk

 

Realizované v rámci projektu Operačného programu Životné prostredie z fondu EÚ/ERDF

Facebook