Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

EnvirOtázniky - olympiáda o životnom prostredí


Celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl.Cieľom olympiády je pritiahnuť záujem detí základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia všeobecne, ešte pred rozhodnutím sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, vedomia o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov a pedagógov v otázkach životného prostredia v škole, v regióne a vo svete.

 

Informácie o jednotlivých ročníkoch súťaže:

 

Kontaktná adresa:

Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

telefón: 0915 576 296
e-mail:  envirotazniky@sazp.sk

           

Facebook