Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

ProEnviro


       Súťaž o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou. 

Hlavným cieľom súťaže je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Zvýšiť záujem žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjať spoluprácu, aktívnu účasť na riešení problémov komunity a regiónu a podporovať ich trvalo udržateľný rozvoj. Projekty by mali obsahovať environmentálny a výchovný aspekt.
Súťaž je určená pre materské, základné a stredné školy.

 

História súťaže:

 

Kontaktná adresa:
Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica


telefón: +421 048 4374 177 - 195
e-mail:   proenviro@sazp.sk                        


 

Facebook