Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

ProEnviro 2011/2012

VII. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt zrealizovaný školou

Termín uzávierky:  18. máj 2012

Usporiadateľ:         Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Organizátor:           Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

Partner súťaže:      SHP Harmanec, a.s.

Odborný garant:     RNDr. Ľuboš Čillag


Propozície súťaže:

Prihlásené školy

Protokol o vyhodnotení súťaže


 

Poslanie súťaže:

Hlavným cieľom súťaže je propagácia projektov a aktivít škôl zrealizovaných v oblasti životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Vecne a mediálne oceniť aktívnu účasť žiakov a zamestnancov škôl na riešení environmentálnych problémov komunity a regiónu. Vyzdvihnúť spoluprácu, výchovné a environmentálne výstupy školských projektov.

Organizácia súťaže a jej priebeh:

Do súťaže môže škola prihlásiť environmentálny projekt zrealizovaný a ukončený do apríla 2012, nie však starší ako dva roky. Vyplnený prihlasovací formulár projektu je potrebné zaslať poštou alebo elektronicky na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia najneskôr do 18. máj 2012 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke alebo v hlavičke e-mailu). Prihlásené môžu byť len projekty, ktoré neboli finančne ocenené v rámci predchádzajúcich ročníkov tejto súťaže.

 

Kontaktná adresa:

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania
„ProEnviro“
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica 
telefón: 048 / 43 74 182
e-mail:  lucia.savoltova@sazp.sk

<<< späť
Facebook