Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

2012/2013 

VIII. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt zrealizovaný školou

 

Termín uzávierky:     31. máj 2013
Usporiadateľ:             Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Organizátor:               Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
Partner súťaže:         SHP Harmanec, a.s.
Reklamný partner:    SAD Zvolen
Odborný garant:        Ing. Jozef Kuchta, PhD.


Propozície súťaže

Prihlasovací formulár

Prihlásené školy

Protokol o vyhodnotení súťaže


Poslanie súťaže:

Poslaním súťaže je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju, zvýšenie záujmu žiakov  

a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjanie spolupráce či aktívnej účasti na riešení problémov komunity a regiónu.

 

Organizácia súťaže a jej priebeh:

Do súťaže môže škola prihlásiť environmentálny projekt zrealizovaný a ukončený do apríla 2013, nie však starší ako dva roky. Vyplnený prihlasovací formulár projektu je potrebné zaslať poštou alebo elektronicky na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia najneskôr do 31. mája 2013 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke alebo v hlavičke e-mailu).  

Kontaktná adresa:

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania
„ProEnviro“
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

telefón: 048 / 43 74 177                            
e-mail:  proenviro@sazp.sk 

 

loga
<<< späť
Facebook