Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania v súlade s Rámcovou smernicou o vode

 English version

Akronym: WATLIFE

Kód projektu EK: LIFE08/INF/SK/000243

Projekt je zameraný na zmenu všeobecne praktizovaných spôsobov využívania vodných zdrojov na Slovensku, ktoré vedú k neefektívnemu využívaniu vôd a k ich znečisteniu. Projekt sa koncentruje na zamedzenie degradácie vodných zdrojov. Túto zmenu je potrebné uskutočniť prostredníctvom posilnenia povedomia verejnosti a zainteresovaných strán o význame vody. Vodné zdroje, ich každodenná ochrana a udržateľné využívanie sú dôležité pre ľudstvo a prírodu.

Cieľ projektu:

Zmeniť spôsoby a postoj spotrebiteľov k využívaniu vodných zdrojov, ktorý v súčasnosti vedie k ich znečisťovaniu a neudržateľnému využitiu, prostredníctvom posilnenia povedomia verejnosti rôznych zainteresovaných strán o dôležitosti vody a ich udržateľnom využívaní v súlade s Rámcovou smernicou o vode.

Účastníci projektu:

VÚVH – nositeľ projektu

SAŽP, DAPHNE - partneri projektu

Časový rámec realizácie projektu: 36 mesiacov, január 2010 – december 2013


Hlavné aktivity projektu:

1. Informačná kampaň

- Mediálna kampaň - Video o vode, Enviromagazín

- Výroba krátkeho filmu

- Výroba tričiek

- Výroba letákov - Voda a obec, Čistá voda, zdravé potraviny, Ako s ňou zaobchádzate Vy?

2. Organizovanie interaktívnej výstavy - Banská Bystrica, Košice

3. Návrh a príprava internetovej stránky pre verejnosť - www.vodajezivot.sk

4. Príprava a tlač výukových materiálov

-  Návrh a tlač obrázkovej knihy pre deti - maľovanky

-  Príprava a tlač príručiek - Ponorme sa do vodných tajomstiev - príručka pre I. st. ZŠ,  
                                                 Vodný svet pod lupou - príručka pre II. st. ZŠ,
                                                 Na každej kvapke záleží - príručka pre SŠ

-  Príprava a tlač plagátov - Plagát Voda je život - pre I. st. ZŠ,
                                                 Plagát Voda je život - pre II. st. ZŠ,
                                                 Plagát Voda je život - pre SŠ

5. Organizovanie špeciálnych podujatí

-  Školiaci program pre učiteľov

-  Vzdelávací program pre žiakov a študentov

-  Interaktívna súťaž pre školy

-  Semináre pre starostov a pracovníkov miestnych samospráv

-  Semináre pre vodohospodárov

Záverečná správa projektu

 

Projekt sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a z príspevku MŽP SR.

 

Kontakty:

Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor starostlivosti o životné prostredie, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28, P. O. BOX 252
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

 

Ing. Andrej Švec
e-mail: andrej.svec@sazp.sk   
Telefón: +421 048 4374 172 
Fax: +421 048 4133 628 
 
Ing. Renáta Grófová
e-mail: renata.grofova@sazp.sk 
Telefón: +421 048 4374 151 
Fax: +421 048 4133 628 

  

  

LIFE          http://www.vuvh.sk/http://www.daphne.sk


Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook