Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Ponuka školských súťaží pre materské, základné
a stredné školy

Zelený svet

XXII. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže.
Zelený svet sa koná pod patronátom Slovenskej komisie pre UNESCO, Európskej environmentálnej agentúry a v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Poslaním súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.

  

Hypericum

Prírodovedecká súťaž, ktorá sa okrem poznávania prírodných hodnôt zameriava aj na kultúrne dedičstvo jednotlivých oblastí Slovenska.
Názov súťaže pochádza z vedeckého rodového mena Hypericum, čiže liečivej rastliny ľubovník, aby sa žiaci už od svojej mladosti učili obdivovať, spoznávať  a ľúbiť svoj rodný kraj, svoju domovinu.
Cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl vo veku 10-15 rokov.
Regionálne kolá sa organizujú každoročne v mesiacoch máj až jún v rôznych lokalitách Slovenska. Organizátormi sú štátne odborné organizácie z rezortov MŽP SR SR, MŠVVaŠ a MKSR.

ProEnviro

Súťaž o najlepší environmentálny projekt zrealizovaný školou.
Hlavným cieľom súťaže je propagácia projektov a aktivít škôl zrealizovaných v oblasti životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Vecne a mediálne oceniť aktívnu účasť žiakov a zamestnancov škôl na riešení environmentálnych problémov komunity a regiónu. Vyzdvihnúť spoluprácu, výchovné a environmentálne výstupy školských projektov. Po uzavretí súťaže budú v každej súťažnej kategórii - materské školy, základné školy, stredné školy - udelené tri ceny podľa poradia. Ocenené školy získajú diplom, balíček metodických materiálov a vecné ceny. Prezentácia najlepších projektov bude zabezpečená formou reportáží uverejnených v Enviromagazíne a ďalších printových médiách.

 

EnvirOtázniky

Celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl, venovaná problematike životného prostredia.
Cieľom olympiády je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia, ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, vedomia o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne. Najúspešnejší riešitelia získajú hodnotné ceny.

 

Šikovníček

Poslanie súťaže: Zvyšovať environmentálne povedomie o ochrane životného prostredia prostredníctvom jednoduchých a praktických návodov uverejňovaných v časopise Šikovníček. Úlohou škôl a rodín je vytvoriť ekologicky akceptovateľným spôsobom originálne výrobky.
Výhercovia získajú zaujímavé vecné alebo knižné ceny. Súťaž sa realizuje v spolupráci so spoločnosťou Versa Media, s. r. o. Cieľová skupina: rodiny, deti materských škôl a žiaci I. stupňa základných škôl

 

ARCHÍV:

Facebook