Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Ponuka vzdelávacích podujatí pre učiteľov

Veľtrh environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA

Poslaním „ŠIŠKY“ je na jeseň každého roku rozsievať poznatky, nápady a materiály na poli environmentálnej výchovy, a to prostredníctvom aktívnej výmeny skúseností. Je určená pre učiteľov, koordinátorov, odborníkov a všetkých priaznivcov environmentálnej výchovy. Poskytuje priestor na prezentáciu vlastných projektov, aktivít a pomôcok. Fórum pre neformálnu diskusiu a nadviazanie spolupráce štátnych a mimovládnych organizácií.
 
Informácie o podujatí
 

Kontinuálne vzdelávanie EKOSTOPA

Akreditované vzdelávanie s názvom Ekologická stopa - výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre učiteľov základných a stredných škôl (Rozhodnutie o akreditácii číslo 495/2011 - KV a 597/2011 - KV). Hlavným cieľom je rozvíjanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju. Po úspešnom absolvovaní účastníci získavajú 9 kreditov.
 
Informácie o programe
 
 

 

Uskutočnené vzdelávacie podujatia pre učiteľov

Facebook