Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

 

 

Model trvaloudržateľného rozvoja horských oblastí - Green Mountain 

 
Horské oblasti štátov združených v Európskej únii zaberajú 35,2% jej rozlohy a predstavujú dôležité ekosystémy, ktoré sú v poslednej dobe vystavované sérii rizík a hrozieb ako napr. opúšťanie územia, používanie nevhodných modelov rozvoja územia, nedostatok integrovaného, trvalo-udržateľného prístupu, strata biodiverzity či degradácia ekosystémov. Z hľadiska podielu rozlohy horských oblastí na rozlohe štátu je Slovensko umiestnené na štvrtom mieste, nakoľko viac ako 50% územia SR má charakter horskej oblasti.

 

Slovenská republika nemá doteraz vypracovanú osobitnú horskú politiku. Aj preto je pre ňu  prínosom realizovaný projekt, podporený v rámci druhej výzvy SEE Programme, pod skráteným názvom Green Mountain, ktorý rieši problematiku horských oblastí prostredníctvom rozvoja a šírenia spoločného modelu trvaloudržateľného rozvoja a manažmentu horských oblastí. Projekt poskytne integrovanú stratégiu pre zhodnocovanie a uchovávanie prírodných a chránených horských oblastí.  Model trvaloudržateľného rozvoja bude vyvíjať medzinárodný projektový tím, pozostávajúci z 12 organizácií z 10 krajín juhovýchodnej Európy (IT, AT, HU, BG, RO, GR, SK, ME, BiH). Partnerom projektu za Slovensko je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), so svojim projektovým tímom, zloženým z pracovníkov Centra tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania a Centra environmentalistiky a informatiky.

 

GREEN MOUNTAIN

Názov (Akronym, Kód)

 

A Sustainable Development Model for GREEN MOUNTAIN areas (GREEN MOUNTAIN – SEE/B/0012/2.3/X)  

Program

Program teritoriálnej spolupráce 2007- 2013, Juhovýchodná Európa, 2. výzva

Priorita 2

Ochrana a zlepšenie životného prostredia

Oblasť intervencie  2.3

Podporovať spoluprácu pri riadení prírodných zdrojov a chránených oblastí

Trvanie projektu

1. Január 2011 – 31. December 2013

Rozpočet

Celkový rozpočet: 2.138.500 €

-          ERDF: 1.647.725 € / IPA: 170.000 €   

-          Národné spolufinancovanie: 320.775 €

 

Kontakt:
Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum tvorby krajiny, environmerntálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Ing. Lucia Vačoková
lucia.vacokova@sazp.sk
00421 48 4374 185
 
Facebook