Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Environmentálne charakteristiky

Environmentálna charakteristika je technická špecifikácia, vlastnosť alebo úroveň environmentálneho profilu produktu (tovary, služby, práce), ktorá znižuje jeho negatívny dopad na životné prostredie, v porovnaní s produktom slúžiacim na rovnaký účel.

Na úrovni EÚ sú, za účelom jednotnej a transparentnej realizácie zeleného verejného obstarávania v celej EÚ a jednotného monitorovania dosiahnutej úrovne v členských krajinách, vytvorené odporúčané jednotné environmentálne charakteristiky pre vybrané skupiny produktov. Environmentálne charakteristiky sú založené na dostupných vedeckých informáciách, prístupe životného cyklu, na súčasných kritériách environmentálnej značky a na informáciách získaných od zainteresovaných strán priemyslu, spoločnosti a členských štátov. Environmentálne charakteristiky sú navrhnuté tak, aby sa dali priamo vložiť do súťažných podkladov, treba však tiež brať do úvahy národnú legislatívu.

Presné aktuálne znenia environmentálnych charakteristík pre zelené verejné obstarávanie možno nájsť v produktových listoch, ktoré sú pre všetky skupiny dostupné na webovej stránke Európskej komisie venovanej problematike zeleného verejného obstarávania:

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.

        

1. ČISTIACE PROSTRIEDKY A SLUŽBY

2. KANCELÁRSKE IT ZARIADENIA

3. DOPRAVA

4. PAPIER

5. NÁBYTOK

6. POTRAVINY A STRAVOVACIE SLUŽBY

7. TEXTÍLIE

8. ELEKTRICKÁ ENERGIA

9. ZOBRAZOVACIE ZARIADENIA

10. ZÁHRADNÍCKE PRODUKTY A SLUŽBY

11. POULIČNÉ OSVETLENIE

 

 

Facebook