Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Legislatíva SR

V súvislosti so zeleným verejným obstarávaním sú verejní obstarávatelia, v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., povinní pri zadávaní nadlimitných zákaziek:

  • na energeticky významný výrobok, určiť v opise predmetu zákazky, požiadavky na výrobok najvyššej výkonnosti a najvyššej triedy energetickej účinnosti podľa osobitného predpisu,
  • na dodanie motorových vozidiel kategórie M1, M2, M3, N1, N2 a N3, zohľadniť v opise predmetu zákazky alebo v kritériách na vyhodnotenie ponúk, energetické a environmentálne vplyvy prevádzky týchto vozidiel počas ich životnosti podľa zákona č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Vychádzajúc z legislatívnych, technologických zmien a vývoja zeleného verejného obstarávania v EÚ a v SR vypracovaný bol Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016 – 2020 (NAP GPP III), ktorý bol dňa 14. decembra 2016 schválený vládou SR uznesením č. 590. 

Uznesením vlády č. 1091/2007 bola schválená Stratégia uplatňovania dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v SR, ktorej jednou z priorít je podporovať politiku zeleného verejného obstarávania, ktorá umožní zohľadnenie environmentálnych charakteristík v postupoch verejného obstarávania pri rešpektovaní pravidiel hospodárskej súťaže, vnútorného trhu a usmernení o najlepšej prax.

Facebook