Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

2013/2014

IX. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt zrealizovaný školou

Termín uzávierky:     31. máj 2014
Usporiadateľ:             Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Organizátor:               Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
Partner súťaže:          SHP Harmanec, a.s.
Reklamný partner:     SAD Zvolen, a.s.

Propozície súťaže
Prihlasovací formulár
Prihlásené školy
Protokol o vyhodnotení súťaže

Poslanie súťaže:

Poslaním súťaže je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju, zvýšenie záujmu žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjanie spolupráce či aktívnej účasti na riešení problémov komunity a regiónu.

 

Organizácia súťaže a jej priebeh:

Do súťaže môže škola prihlásiť environmentálny projekt, ktorého trvanie je minimálne 1 mesiac a ktorý bol zrealizovaný a ukončený do apríla 2014. Projekt nesmie byť starší ako dva roky.
Vyplnený prihlasovací formulár projektu je potrebné zaslať poštou alebo elektronicky na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia najneskôr do 31. mája 2014 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke alebo v hlavičke e-mailu).  

Kontaktná adresa:

Slovenská agentúra životného prostredia 
Odbor starostlivosti o životné prostredie, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania
„ProEnviro“
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

telefón: 048 / 43 74 177                            
e-mail:  proenviro@sazp.sk 

 

MŽP SR SAŽPHARMONYSAD Zvolen

 

Facebook