Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Vzdelávacie aktivity 

Vzdelávacie aktivity budú uskutočňované prostredníctvom bezplatných odborných školení. 

Plánovaný harmonogram vzdelávacích aktivít nájdete tu.

Témy odborných školení:

Sumárne informácie z chemickej legislatívy  
- zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkych uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)
- vykonávacie predpisy o hodnotení rizík existujúcich chemických látok a chemických zmesí a nových chemických látok
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych prvkov na trhu a ich používaní

REACH
- nariadenie  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií  (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadeia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie
  91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom znení 

CLP
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008/ES o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene nariadenia (ES) č. 1907/2006

IUCLID/CHESAR
- databáza IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
- aplikácia CHESAR (CHemical Safety Assessment and Reporting Tool)

 

Realizované vzdelávacie aktivity  

Školenie Sumárne informácie z chemickej legislatívy (9. - 10. október 2014, Piešťany)  
Program   
Prezentácie  
Fotodokumentácia     
 
Školenie CLP - klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí (6. - 7. november 2014, Poprad)
Program
Prezentácie
Fotodokumentácia  
 
Školenie REACH - registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok (11. - 12. december 2014, Žilina)
Program
Fotodokumentácia                 
 
Školenie CLP - klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí - časť II (19. - 20. február 2015, Poprad)

Školenie Sumárne informácie z chemickej legislatívy - časť II (19. - 20. marec 2015, Piešťany)  
Program   
 
Školenie REACH - registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok - časť II (14. - 15. máj 2015, Žilina)
Školenie IUCLID - časť I. (15. - 16. jún 2015, Šoporňa)
Školenie IUCLID - časť II. (16. - 17. jún 2015, Šoporňa)
Program
Fotodokumentácia       
 
                                                                                                                            

Vytvorené dňa: 14.03.2014 
Facebook