Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Životné prostredie

Vážení návštevníci,

vitajte v časti stránky venovanej životnému prostrediu, environmentalistike a starostlivosti o životné prostredie. Starostlivosť o životné prostredie je koncepcia, ktorú zaujala spoločnosť smerom k životnému prostrediu. Cieľom starostlivosti o životné prostredie je zachovať alebo zlepšiť jeho kvalitu s ohľadom na všetky organizmy vrátane človeka, pri dodržiavaní zásad udržateľného rozvoja.

Starostlivosť o životné prostredie sa realizuje ako tvorba a ochrana životného prostredia, čo je aj základným poslaním Sekcie environmentalistiky a riadenia projektov SAŽP.

Toto poslanie napĺňame aplikovaním nástrojov a realizovaním environmentálnych služieb, ktoré vykonávame v zmysle nášho štatútu a kontraktu s MŽP SR, ale aj realizáciou špeciálnych programov a projektov.

Dôležitou úlohou v systéme starostlivosti o životné prostredie, ktorú zabezpečujeme, je aj samotná medzinárodná spolupráca, plnenie reportingových povinností v rámci EÚ, environmentálna výchova, vzdelávanie, hodnotenie životného prostredia a najmä poskytovanie informácií o jeho stave a o príčinách a následkoch tohto stavu.

Facebook