Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO

Environmentálne manažérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, ktoré  umožňujú zavedenie systémového prístupu  riešenia problémov v oblasti starostlivosti o životné prostredie a neustále zlepšovanie správania sa organizácií.   

Hlavné aktivity Slovenskej agentúry životného prostredia úseku environmentálneho manažérstva sa sústreďujú na nasledujúce oblasti a činnosti:

Ponuka odborných činností pre verejnosť

Facebook