Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA A VZDELÁVANIE

Environmentálnu výchovu a vzdelávanie možno charakterizovať ako proces celoživotného vzdelávania zabezpečujúci príjem environmentálnych princípov k pozitívnemu ovplyvneniu celospoločenského konania. Je zameraný na každú sociálnu a vekovú skupinu (školskú, mimoškolskú, odbornú, ale aj širokú verejnosť). Je zrejmé, že z výchovného a vzdelávacieho hľadiska má pre ňu najvyšší význam školský systém. Tvoria ho predškolské zariadenia, školy (základné, stredné, vysoké), univerzity, vzdelávacie inštitúcie, metodické centrá a pod.

Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne.

Úlohou SAŽP je zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom ucelenej ponuky programov neformálnej environmentálnej výchovy na národnej a regionálnej úrovni. Zabezpečuje praktickú, metodickú, publikačnú, projektovú a koncepčnú činnosť v tejto oblasti. Organizuje vzdelávacie a informačné podujatia, spolupracuje so zainteresovanými retortami (MŠVVaŠ SR), inštitúciami a mimovládnymi organizáciami na Slovensku aj v zahraničí. Realizuje úlohy v zmysle Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania, Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ako aj Stratégie EHK OSN pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju.

SAŽP zabezpečuje odbornú činnosť v oblasti neformálnej environmentálnej výchovy a vzdelávania na celoslovenskej a regionálnej úrovni prostredníctvom:

 • Odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (OEVV) – celoslovenská
 • Strediska environmentálnej výchovy Dropie (SEV) – regionálna

Cieľovou skupinou sú školy (materské, základné, stredné), koordinátori a odborní pracovníci environmentálnej výchovy, zamestnanci štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a široká verejnosť.

Hlavné činnosti:

Praktická

 • celoslovenské súťaže a programy pre školy
 • pobytové a jednodňové programy realizované zážitkovou formou v SEV Dropie
 • prednášky, workshopy, školenia a konferencie

Metodická

 • tvorba metodických materiálov v oblasti neformálnej environmentálnej výchovy
 • vzdelávanie pedagógov materských, základných a stredných škôl
 • realizácia metodických dní environmentálnej výchovy
 • poradenstvo pre pedagógov a študentov

Publikačná

 • príprava edukačných a informačných publikácií pre školy a širokú verejnosť
 • služby environmentálnej knižnice
 • vydávanie odborno-náučného časopisu o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN (www.enviromagazin.sk)

Koncepčná

 • spolupráca s MŽP SR, MŠVVaŠ SR, rezortnými inštitúciami a MVO pri tvorbe koncepcií environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju

Organizačná

 • organizácia vzdelávacích podujatí (prednášky, školenia, semináre, konferencie, výstavy) pre pedagógov, pracovníkov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, pre odbornú a laickú verejnosť
 • zabezpečenie medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí

Projektová

 • realizácia celoslovenských a medzinárodných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ (OP ŽP, OP KŽP), LifeLong Learning Programme (LLP), LIFE +, HUSK a ďalších grantových schém
 • medzinárodná spolupráca v oblasti environmentálnej výchovy

 

Facebook