Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Informácie vo vzťahu k EÚ

SAŽP je vo vzťahu k EÚ poverená koordináciou predkladania správ o implementácii právnych predpisov EÚ týkajúcich sa problematiky životného prostredia v SR Európskej komisii (EK). Povinnosť spracovávať tieto správy vyplýva Slovenskej republike, ako aj ostatným členských štátom EÚ, priamo zo znenia príslušných smerníc, nariadení a rozhodnutí EÚ. Na spracovávaní správ sa podľa odbornej príslušnosti podieľajú viaceré rezortné organizácie MŽP SR ale i mimorezortné organizácie. Finálne znenia správ schvaľuje generálnych riaditeľ sekcie MŽP SR, ktorá gestoruje príslušnú problematiku a celkovú implementáciu daného právneho predpisu v SR.

SAŽP v tejto súvislosti:

  • vykonáva a pravidelne aktualizuje analýzy právnych predpisov EÚ týkajúcich sa problematiky životného prostredia (ďalej právne predpisy EÚ) z pohľadu požiadaviek na podávanie správ (tzv. reportingové požiadavky). Zoznam právnych predpisov EÚ, z ktorých SR vyplývajú reportingové povinnosti je dostupný tu.
  • spracováva správy (problematika environmentálnych škôd, havárií, IPKZ, EPRTR, ovzdušia, INSPIRE, a i.) alebo spolupracuje a komunikuje s inými zodpovednými riešiteľskými organizáciami pri spracovávaní správ (problematika ovzdušia, vody, odpadov, hluku, GMO a i.), dohliada na dodržiavanie formátov správ podľa pokynov EK a na dodržiavanie termínov na predloženie správ EK podľa požiadaviek právnych predpisov EÚ alebo podľa aktuálnych pokynov EK.
  • zabezpečuje predkladanie správ EK oficiálnou cestou prostredníctvo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, koordinuje alebo zabezpečuje predkladanie správ EK elektronickou cestou prostredníctvom centrálneho dátového skladu (CDR) v sieti EIONET.
  • zabezpečuje archiváciu správ o implementácii právnych predpisov EÚ týkajúcich sa problematiky životného prostredia v SR, ktoré SR predložila EK a archiváciu k nim príslušnej dokumentácie. Správy predložené EK sú dostupné tu.

SAŽP zároveň zabezpečene komunikáciu a plnenie úloh aj vo vzťahu k Európskej environmentálnej agentúre (EEA), ktorá je jednou z agentúr Európskej únie. Viac informácií o činnosti SAŽP vo vzťahu k EEA je dostupných tu.

Facebook