Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

                                            2016/2017

XII. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt zrealizovaný školou

Termín uzávierky: 30. jún 2017
Usporiadateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica

Propozície súťaže
Prihlasovací formulár 
Prihlásené školy
Protokol o vyhodnotení súťaže

Poslanie súťaže:

Poslaním súťaže je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju, zvýšenie záujmu žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjanie spolupráce či aktívnej účasti na riešení problémov komunity a regiónu.

 

Organizácia súťaže a jej priebeh:

Materské, základné a stredné školy z celého Slovenska môžu prihlásiť do súťaže environmentálny projekt, ktorého trvanie je minimálne 1 mesiac a ktorý bol zrealizovaný a ukončený do apríla 2017. Projekt nesmie byť starší ako dva roky.
Vyplnený prihlasovací formulár projektu je potrebné zaslať najneskôr do 30. júna 2017 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke). K projektu je potrebné pribaliť aj CD s fotodokumentáciou a samotným projektom.
 

Kontaktná adresa:

Slovenská agentúra životného prostredia 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania
„ProEnviro“
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

telefón: 048 / 43 74 195                            
e-mail:  proenviro@sazp.sk 

 


Vytvorené dňa: 17.01.2017 
Facebook