Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

  XXI. ročník konferencie Krajina – Človek – Kultúra 2017

  s podtitulom „Zelená infraštruktúra – život pre krajinu“

  XXI. ročník konferencie Krajina – Človek – Kultúra sa konal  24. - 25. mája 2017 v Cikkerovej sieni Radnice mesta Banská Bystrica. Konferenciu organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci Ministerstvom životného prostredia SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

  Dvojdňová konferencia bola zameraná  na zvyšovanie povedomia v oblasti zelenej infraštruktúry. Náplňou prvého dňa konferencie boli vyžiadané príspevky, druhý deň podujatia mal formu odbornej exkurzie v NP Muránska planina  s odbornými výkladmi v krajine.

  Cieľom konferencie bola popularizácia témy, predstavenie konceptu a skupín prínosov zelenej infraštruktúry v osobitnom postavení ochrany biodiverzity, ekosystémových služieb a adaptácie na nepriaznivé dopady zmeny klímy, a to formou prezentovania úspešných aktivít revitalizácie a budovania zelenej infraštruktúry v krajine.

  Program konferencie sa venoval nasledujúcim tematickým okruhom:

  • Koncept zelenej infraštruktúry
  • Ekosystémové služby s podporou zelenej infraštruktúry
  • Zelená infraštruktúra priaznivá pre biodiverzitu
  • Zelená infraštruktúra ako prvky adaptácie na zmenu klímy
  • Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry v krajine

  V rámci odbornej exkurzie v území Národného parku Muránska planina boli účastníkom konferencie priamo v krajine predstavené nasledujúce témy:

  • Predstavenie NP Muránska planina
  • Chovateľský program plemena norik muránsky
  • Projekt zameraný na reštitúciu sysľa pasienkového, pozitívne príklady lúčneho manažmentu
  • Hodnoty a možnosti rozvoja regiónu
  • Realizované a úspešne ukončené projekty VSP Muránska planina- Čierny Hron
  • Chov koní hucul

  Konferencia bola súčasťou podujatí pre podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku a  bola organizovaná ako odborné sprievodné podujatie Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2017.


  XX. ročník konferencie Krajina – Človek – Kultúra 2016

  s podtitulom „Ako pretvárame krajinu“

  Jubilejná XX. konferencia Krajina – Človek – Kultúra s podtitulom „Ako pretvárame krajinu“ sa konala  v dňoch 18. - 19. máj 2016 na Radnici mesta Banská Bystrica. Náplňou prvého dňa konferencie boli vyžiadané príspevky, druhý deň podujatia mal formu odbornej exkurzie do regiónov Pohronia a Podpoľania s odbornými výkladmi v krajine.

  Konferencia bola zameraná na aktuálne otázky pretvárania krajiny, praktické riešenia a konkrétne návrhy revitalizačných a renaturačných opatrení v krajine, zvyšovanie kvality krajinného prostredia a krajinný dizajn. Cieľom podujatia bolo poskytnúť priestor na prezentáciu úspešných realizácií zameraných na zachovanie prírodného a  kultúrneho dedičstva, záchranu významných lokalít a objektov.

  Program konferencie sa venoval nasledujúcim tematickým okruhom:

  • Súčasné trendy a koncepcie pretvárania, revitalizácie a renaturácie krajiny
  • Krajinný dizajn a zachovanie hodnôt krajiny
  • Zachovanie a obnova tradičných foriem hospodárenia v poľnohospodárskej krajine (sady, včelárstvo atď.) 
  • Obnova častí krajiny, sídiel, pamiatok v krajine (hrady, technické pamiatky a pod.)
  • Propagácia a sprístupnenie zaujímavých prírodných a kultúrnych lokalít v krajine (sakrálna,  banská krajina)
  • Koncepcie a zámery ochrany a využitia lesnej, banskej, priemyselnej a sídelnej krajiny Pohronia, príklady úspešných realizácií

  Konferenciu usporiadala Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

  Konferencia bola súčasťou podujatí pre podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku a zároveň bola organizovaná ako sprievodné podujatie Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2016.

  Stručný prehľad nosných tém jednotlivých ročníkov konferencie Krajina – Človek – Kultúra 1996 – 2016

  Tradícia, ktorá zaväzuje.

  • 1996: Synergické prístupy ku kultúrnej krajine, krajinno-ekologické aspekty využitia krajiny, genéza krajiny, územne plánovanie, architektúra krajiny a sídel, percepcia a umelecká reflexia krajiny.
  • 1997: Integrácia rôznorodých prístupov a hľadanie spoločných východísk ku krajine, zásady pre formuláciu zákona o územnom plánovaní. Motto: „Krajina je  len jedna všetci sme jej súčasťou“.
  • 1998: Problematika sídelného prostredia a mestskej krajiny, interakcia sídla a krajiny,  humanizácia mestských sídel, vidiecke sídlo a problematika jeho obnovy.
  • 1999: Kultúrno-historický potenciál krajiny a integrované prístupy ku krajine, legislatívne a metodologické východiská pre prípravu prognózy a koncepcie vývoja krajiny Slovenska, jej implementácia v tvorbe územnoplánovacej dokumentácie.
  • 2000: Kultúrna krajina, mapovanie konkrétnych lokalít, krajinný obraz a krajinný ráz, kultúrne a prírodné dedičstvo, krajinno-ekologické aspekty.
  • 2001: Územné plánovanie a krajinno-ekologické plány, význam Európskej konvencie o krajine.
  • 2002: Pozícia krajiny v  územnom a krajinno-ekologickom plánovaní,  identita s duchovný rozmer krajiny.
  • 2003. Vidiecky turizmus z pohľadu trvalo-udržateľného rozvoja.
  • 2004: Konferencia sa neuskutočnila kvôli úvahám o dvojročným cykle konferencie
  • 2005: Implementácia Európskeho dohovoru o krajine, cieľová kvalita krajiny.
  • 2006: Prístupy k implementácii Európskeho dohovoru o krajine v krajinách V4.
  • 2007: Podtitul konferencie: „Starostlivosť o krajinu je vecou každého z nás“.  
  • 2008: Nové pohľady na starostlivosť o krajinu v rámci implementácie Európskeho dohovoru o krajine a Karpatského dohovoru.
  • 2009: Podtitul konferencie: „Sieťovanie skúseností regiónov s manažmentom krajiny".
  • 2010: 10. výročie Európskeho dohovoru o krajine. Medzinárodný rok biodiverzity. Vyhlásenie prvého ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu.
  • 2011: Praktické a formálne otázky súčinnosti ochrany prírody a starostlivosti o krajinu. Vzdelávanie v ochrane prírody a krajiny.
  • 2012: Podtitul konferencie: „Špecifiká prírodného a kultúrneho dedičstva Banskobystrického samosprávneho kraja a možnosti jeho zhodnocovania pre podporu rozvoja regiónu“.
  • 2013: Podtitul konferencie: „Vzťah hodnoty, ochrany a potenciálu rozvoja krajiny“.
  • 2014: Workshop k príprave zákona o krajine.
  • 2015: Podtitul konferencie: „Krajina - starostlivosť, manažment, plánovanie“.
  • 2016: Podtitul konferencie: „Ako pretvárame krajinu“.

  Konferencia KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA

  V rámci podpory Európskeho dohovoru o krajine a výmeny poznatkov v procese starostlivosti o krajinu sa pravidelne od roku 1996 koná Konferencia Krajina  - Človek – Kultúra.

  Konferencia sa od vzniku snaží o vytvorenie podmienok pre vzájomnú informovanosť, spájanie inak oddelených prístupov, reflexie a reakcie na aktuálne problémy krajiny. Podujatie okrem odborných problémov poukazuje na nevyhnutnosť hľadania nových foriem výmeny názorov a propagácie prezentovaných myšlienok.

  Témy ročníkov konferencie do roku 2005 sú zamerané na Európsky dohovor o krajine a možnosti implementácie dohovoru v SR.

  Podujatie organizuje Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.


  Vytvorené dňa: 04.05.2017 
  Facebook