Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Reportingové povinnosti Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii pre oblasť životné prostredie

Z pohľadu Európskej komisie je cieľom procesu podávania správ (reportingu) získavať potrebné informácie, na základe ktorých môže Európska komisia objektívne hodnotiť stav a rozsah implementácie legislatívy Európskej únie v jednotlivých členských štátoch.

V oblasti životného prostredia sa podávanie správ (reporting) vykonáva za účelom:

 • kontroly zhody národnej legislatívy členského štátu s legislatívou Európskej únie,
 • hodnotenia účinnosti environmentálnej politiky členského štátu,
 • hodnotenia stavu a zmien v životnom prostredí.
  • Zabezpečovaním plnenia reportingových povinností v oblasti životného prostredia, t. j. v rozsahu právnych predpisov Európskej únie uvedených v EUR-LEX v kapitole 15.10 Životné prostredie, bola Ministerstvom životného prostredia SR poverená Slovenská agentúra životného prostredia. Jej úloha spočíva predovšetkým v analýze všetkých reportingových požiadaviek v tejto oblasti, v koordinácii a zabezpečení mechanizmu ich napĺňania, a následne v predložení spracovaných údajov a správ na Európsku komisiu.

   • Správy predložené Slovenskou republikou na Európsku komisiu v členení podľa kapitoly  portálu právnych predpisov EUR-Lex 15 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

   15. 07 Štatistika

   15.10 Životné prostredie

               15.10.10 Všeobecné ustanovenia a programy

               15.10.20 Znečistenie a škodliviny

                          15.10.20.10 Jadrová bezpečnosť a rádioaktívny odpad

                          15.10.20.20 Ochrana vôd a vodné hospodárstvo                       

                          15.10.20.30 Monitorovanie znečistenia ovzdušia

                          15.10.20.40 Ochrana pred hlukom 

                          15.10.20.50 Chemické látky, priemyselné riziká a biotechnológia

                          (chemické látky, správna laboratórna prax, geneticky modifikované organizmy)

               15.10.30 Životný priestor, životné prostredie a prírodné zdroje

                          15.10.30.10 Správa a racionálne využívanie priestoru, prostredia a prírodných zdrojov

                          15.10.30.20 Zachovanie voľne žijúcich živočíchov a rastlín

                          15.10.30.30 Odpadové hospodárstvo a čisté technológie

               15.10.40 Medzinárodná spolupráca

    15.20 Spotrebitelia

   15.20.10 Všeobecné ustanovenia

   15.20.20 Informovanie, výchova a zastupovanie spotrebiteľov

   15.20.30 Ochrana zdravia a bezpečnosti

   15.20.40 Ochrana hospodárskych záujmov

   15.30 Ochrana zdravia

   15.40 Ochrana zvierat

   XX.XX Iné predpisy relevantné pre MŽP SR zaradené mimo kapitoly 15. Životné prostredie, ochrana spotrebiteľa a zdravia (INSPIRE)

    

   Facebook