Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Ochrana ovzdušia

Táto časť webstránky je aktualizované ešte aj v roku 2018.

Rok 2019

 • Národné emisné inventúry podľa čl. 10 (2) smernice EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES
 • Informatívna správa o inventúrach podľa čl. 10 (2) smernice EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES
 •  Projekcie emisií podľa čl. 10 (2) smernice EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES

 • Správa o veľkých spaľovacích zariadeniach podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia)
 • Správa o obsahu síry v kvapalných palivách v SR za rok 2015  podľa čl. 14 (1) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách
 • Správa podľa čl. 26(1)(b) a 26(1)(c)  nariadenia 1005/2009/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, rok 2015
 • Rok 2018
 • Rok 2017

  Rok 2016

   

  Rok 2015

  Rok 2014

  Rok 2013

  Rok 2012

  Rok 2011

  Rok 2010

  Rok 2009

  Rok 2008


  Rok 2007

  Rok 2006

  Rok 2005

  Rok 2004


    • Vytvorené dňa: 03.03.2015 
     Facebook