Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa Slovenskej republiky o stave implementácie Rámcovej smernice o vode spracovaná pre Európsku komisiu v súlade s  článkom 5, prílohy II a prílohy III a článkom 6, prílohy IV RSV

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
 • Analýza environmentálnych charakteristík,
   
 • Analýzy významných tlakov a vplyvov z ľudskej činnosti na povrchové a podzemné vody v oblastiach povodí.
   
 • Ekonomická analýza vôd zameraná na socioekonomické významnosti užívania vôd, na vyhodnotenie súčasnej úrovne pokrývania nákladov za vodohospodárske služby.
   
 • Register chránených území, t. j. území s povrchovými a podzemnými vodami, ako aj území, kde ide o zachovanie prírodných stanovíšť rastlinných, ale i živočíšnych druhov, ktoré sú priamo závislé na vode, ktoré sú chránené v súlade s príslušnými národnými, ale i medzinárodnými právnymi normami.
   

Súčasťou Správy sú i digitálne mapové podklady a tzv. zastrešujúca správa (Danube Basin Analysis – WFD Roof Report 2004) uložené na CD

PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúca rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodnej politiky (Rámcová smernica o vodách)

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU

22.3.2005

31.10.2006 (WISE)

TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

21.3.2005 (emailom)
 
22.3.2005 (poštou)

31.10.2006 (WISE)

 SPRACOVATEĽ SPRÁVY Gestori za MŽP SR:

RNDr. E. Bartková – riaditeľka odboru štátnej vodnej správy
RNDr. E. Fatulová – odbor koncepcií a vodného plánovania
Ing. L. Krechňák - odbor koncepcií a vodného plánovania

 
Technický koordinátor implementácie Rámcovej smernice o vodách:
RNDr. A. Kollár - Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava.
 
 
Hlavní riešitelia – vedúci pracovných skupín pre implementáciu Rámcovej smernice o vodách:
Ing. E. Kuníková, Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. P. Hucko, CSc., Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. J. Adámková, Slovenský hydrometeorologický ústav
RNDr. J. Makovinská, PhD., Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Š. Borušovič , Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Mgr. R. Chriašteľ, Slovenský hydrometeorologický ústav
Ing. E. Kullman, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav
Mgr. J. Vodný, Slovenský hydrometeorologický ústav

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU RNDr. E. Bartková, Ministerstvo životného prostredia SR
Ing. Renáta Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Ing. Marián Supek, Generálny riaditeľ Sekcie vôd MŽP SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU

Dňa 22.3.2005 bola Správa odoslaná v tlačenej verzii i v elektronickej podobe na CD poštou cez Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii na Európsku komisiu. Dňa 21.3.2005 bola podľa pokynov EK DG Environment Správa zaslaná i emailom na príslušných zástupcov Európskej komisie – DG Environment.

Dňa 31.10.2006 boli údaje relevantné k Správe o implementácii čl. 5 RSV, a aktualizované v roku 2006, vystavené v súboroch XML a GIS do WISE (Water Information System for Europe).

SPRÁVA

Správa Slovenskej republiky o stave implementácie Rámcovej smernice o vode spracovaná pre Európsku komisiu v súlade s  článkom 5, prílohy II a prílohy III a článkom 6, prílohy IV RSV.

(Poznámka: Vystavené správy sú aktuálne k roku 2005. Aktualizácia údajov čl. 5 RSV bola vykonaná v roku 2006. Aktuálne údaje nie sú dostupné vo forme dokumentu vystaviteľného na web stránke).

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook