Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Správa o stave implementácie smernice Rady 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Vyhlásenie o preventívnych opatreniach zameraných na zabezpečenie všeobecnej úrovne ochrany vôd pred znečistením
  • Informácie o systémoch monitorovania kvality povrchových a podzemných vôd
  • Informácie o označení a vyhlásení zraniteľných oblastí
  • Programy činností týkajúce sa ohrozených zón
  • Kódex správnej poľnohospodárskej praxe.
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI Smernica Rady č. 91/676/EHS z 12. decembra 1991 týkajúca sa ochrany vôd pre znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

 

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 1.11.2004
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 14.3.2005

 

 SPRACOVATEĽ SPRÁVY

RNDr. Elena Fatulová - Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava

RNDr. Miroslav Holubec - Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc. - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôd, Bratislava

Ing. Bujnovský, CSc. - Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU RNDr. Elena Fatulová - Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Ing. Marián Supek, Generálny riaditeľ Sekcie vôd MŽP SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dňa 14.3.2005 bola Správa odoslaná v tlačenej verzii i v elektronickej podobe poštou cez Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii na Európsku komisiu.
SPRÁVA

Správa o stave implementácie smernice Rady 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (1866 kB)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook