Aktualizácia stránky skončila. Zverejnené informácie sú aktuálne k dátumu 10.7.2017
  Enviromagazin 4/2016
ZVF Enviroportál Enviromagazín Program obnovy dediny Európsky dohovor o krajine EIF Správa o stave ŽP Green Mountain Ekologická stopa  GPP  EnviroOtázniky  Enviroza Zelený Svet  GeoMinimum SlovakAid INSPIRE SnapSEE  Voda je život Operačný program Životné prostredie  Projekty SAŽP spolufinancované EÚ/ERDF, KF Life    WE MAPS  Environmentálny fond Nový zákon

Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES

REPORTINGOVÉ POVINNOSTI Zhodnotenie štartovacej pozície SR v procese implementácie smernice 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd, definovanej v Implementačnom pláne pre smernicu 91/271/EHS a ciele, ktoré sa v rámci  negociačných aktivít a prijatím  Zmluvy o pristúpení do EÚ Slovenská republika zaviazala dosiahnuť.
PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH  VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI

 

Čl. 17 smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES

Rozhodnutie Komisie 93/481/EHS o formátoch prezentácie národných programov tak, ako to predpokladá článok 17 smernice Rady 91/271/EHS.

TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 1.11.2004
TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU

10.2.2005

 SPRACOVATEĽ SPRÁVY

Ing. Renáta Grófová –SAŽP Banská Bystrica
RNDr. Elena Rajczyková – VÚVH Bratislava
Ing. Alena Bujnová – MŽP SR, Bratislava

KOORDINÁTOR ZABEZPEČOVANIA REPORTINGU Ing. Renáta Grófová, SAŽP Banská Bystrica
SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Ing. Marián Supek, Generálny riaditeľ Sekcie vôd MŽP SR
SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU „Národný program...“ bol odoslaný poštou na Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii (tlačená verzia + wordový dokument na diskete) so žiadosťou o jeho doručenie Komisii.
SPRÁVA

Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES (1201 kB)

<<< späť

Vytvorené dňa: 03.03.2015 
Facebook